2017-12-15, Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”, działając na podstawie § 94 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni, zwołuje w dniu 02.01.2018r. o godz. 16.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 88367. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 18.12.2017r.

Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy członków oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności przed wejściem na salę obrad, w tym celu prosimy o zabranie dowodów osobistych, umożliwią sprawną identyfikację. Mandaty wydawane będą po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.


Data publikacji: 11.12.2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267