2018-04-18, konkurs na stanowisko Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni – Główny Księgowy

Rada  Nadzorcza  Spółdzielni  Mieszkaniowej  SZOBISZOWICE w  Gliwicach ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu  Spółdzielni – Główny Księgowy.

Oferty  należy składać do dnia 04.06.2018 r. do godziny  1500 osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach bądź za pośrednictwem  poczty.

Oferty  winny  zawierać:

 1. życiorys (CV).
 2. list motywacyjny
 3. kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie. Kopie powinny być potwierdzone notarialnie. W przypadku braku potwierdzenia oferent winien przynieść na rozmowę kwalifikacyjną oryginały dokumentów  dla  okazania  komisji  konkursowej.
 4. świadectwa pracy (kopie poświadczone albo niepoświadczone z obowiązkiem okazania oryginałów jak powyżej).
 5. zaświadczenie z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  o  niekaralności.
 6. oświadczenie o nie toczeniu się  przeciwko  kandydatowi  postępowań  karnych (prokuratorskich) lub sądowych związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej, lub  karno-skarbowych  oraz  o  nie  objęciu  zakazem pełnienia  funkcji
 7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i zdolności do czynności prawnych.
 8. oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 9. oświadczenie o gotowości rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko, z dotychczasowej pracy  jak  i  z  działalności  gospodarczej  konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
 10. zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione  przez  lekarza  medycyny
 11. oświadczenie o  zachowaniu  tajemnicy  co  do  danych  i  informacji  uzyskanych w  trakcie postępowania  konkursowego  a  dotyczących  działalności  Spółdzielni.
 12. wyrażenie zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29.08.1997  o  przetwarzaniu  danych  osobowych.

Wymagania  wobec  kandydatów:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe – ekonomiczne, preferowany kierunek: rachunkowość.
 2. staż pracy co najmniej 5-cio letni w tym 3-lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. znajomość prawa spółdzielczego z uwzględnieniem prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych.
 4. znajomość funkcjonowania  podmiotów  gospodarczych  z  uwzględnieniem  specyfiki spółdzielni
 5. umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi, asertywność, komunikatywność
 6. dyspozycyjność.
 7. umiejętność obsługi komputera, mile widziana znajomość oprogramowania firmy ZUI Mieszczanin.

Oferty  winny  być składane w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem  „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni – Głównego Księgowego”. Na  kopercie nie ujawnia się danych osobowych kandydata lub innych danych i znaków. Oferty winny być składane w dni  robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1500 a w piątki od 700 do 1300. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni, a nie data nadania uwidoczniona na stemplu pocztowym. Oferty, które  zostaną  złożone po dniu 04.06.2018 r. nie będą brały udziału w konkursie. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Wszelkie  informacje  można  uzyskać  w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach w dniach  roboczych  od  poniedziałku do czwartku w godz. od  700  do  1500, piątek od 700 do 1300.

 

            Rada Nadzorcza


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267