2018-05-11, ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”, działając na podstawie par. 94 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 5 czerwca 2018r. o godz. 16.30.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SZOBISZOWICE”

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017r.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Gliwice nieruchomości Spółdzielni, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 2015, obręb Szobiszowice.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółdzielni.
 16. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2013-2016.
 17. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do komisji wniosków.
 18. Zamknięcie obraz Walnego Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 88367. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania łącznie ze sprawozdaniem finansowym zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 21.05.2018r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni. Ponadto w/w dokumenty dostępne będą dla Członków Spółdzielni poprzez platformę www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu.

Osoby uczestniczące się w Walnym Zgromadzeniu, w tym członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy członków oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności przed wejściem na salę obrad, w tym celu prosimy o zabranie dowodów osobistych, które umożliwią sprawną identyfikację. Mandaty wydawane będą po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267