2019-09-26, Bonifikata od opłaty przekształceniowej

Ważna informacja o bonifikacie od opłaty przekształceniowej dla osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych.

Uprzejmie informujemy, że w lipcu br. weszła w życie kolejna zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność na gruntach zagospodarowanych na cele mieszkaniowe. Najważniejszą konsekwencją nowelizacji dla naszych mieszkańców jest możliwość uzyskania bonifikaty.

Nowelizacja wprowadza obligatoryjną, 99-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu, na wniosek osób określonych w art. 20 pkt 7 tj.: 

1.        osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16. roku życia, lub zamieszkujących w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunów prawnym lub przedstawicieli ustawowych tych osób*,

2.        członków rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny*,

3.        inwalidów wojennych i wojskowych w rozumieniu ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin*,

4.        kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego*,

5.        świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym*

*– będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

W celu skorzystania z tej bonifikaty, należy do Urzędu Miasta w Gliwicach złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do skorzystania z tej ulgi. Formularz wniosku jest dostępny w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez link:

https://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_18_1.pdf

Uwaga! Nowelizacja weszła w życie 16 lipca br., ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy zostało już wydane zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, można starać się o udzielenie bonifikaty. Co więcej, jeśli została już uiszczona opłata przekształceniowa za 2019 r. lub z góry za 20 lat, również jest możliwość uzyskania ulgi! Nadpłata będzie mieszkańcom zwracana.

Pełna informacja o zmianie ustawy na stronie: https://infogliwice.pl/wlasnosc-zamiast-wieczystego-komu-przysluguja-bonifikaty/

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania lub pod numerem (32)3325268.

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267