Statut

 

1. Statut_uwierzytelniony odpis 27.09.2016 r

2. Propozycje zmiany Statutu w 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni zakończył wstępne prace nad projektem zmian Statutu Spółdzielni.  Ze względu na liczne poprawki i zmiany wprowadzone w poprzednich latach oraz zalecenia przekazane przez lustratora należało uporządkować numerację Statutu, poprawić oczywiste błędy i pomyłki. Brzmienie niektórych przepisów Statutu należało dostosować do brzmienia przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W poprzednim biuletynie informacyjnym powiadamialiśmy mieszkańców o możliwości zapoznania się z tekstem Statutu wraz z proponowanymi zmianami. Obecny projekt to efekt konsultacji z radcą prawnym oraz członkami Rady Nadzorczej. Poza wyżej wymienionymi zmianami, najważniejsze zmiany w tekście projektu najważniejszego aktu prawnego Naszej Spółdzielni to:

  • ·               Uporządkowanie przedmiotu działalności Spółdzielni,

Usunięto rodzaje działalności, których Spółdzielnia nie prowadzi np. działalność na rynku kapitałowym, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz uszczegółowiono obecnie prowadzoną działalność poprzez przytoczenie numeracji PKD.

  •                 Możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela – pełnomocnika,

Ta zmiana jest możliwa od 2011 r., kiedy to  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU 2011 r., nr 106 poz. 622). Często zdarza się, że z przyczyn osobistych członkowie nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, po zmianie każdy będzie mógł udzielić pełnomocnictwa małżonkowi, komuś z rodziny lub innej zaufanej osobie. Wzór pełnomocnictwa dostępny będzie na naszej stronie internetowej.

  • ·                    Obowiązek ogłaszania przetargów również na stronie internetowej Spółdzielni,

W związku z funkcjonowaniem od 2014 r. strony internetowej Spółdzielni, taka zmiana wydaje się naturalna i ma na celu ułatwienie funkcjonowania Spółdzielni.

  •                     Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej przynajmniej na 10 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia,

Podobnie jak w większości wyborów, kandydatów do organów Spółdzielni powinno się poznać wcześniej. W ten sposób każdy członek ma możliwość wcześniejszego uzyskania kilku istotnych informacji na temat kandydatów, chociażby w celu ich weryfikacji. O wyborach do Rady Nadzorczej każdy członek dowiaduje się w zawiadomieniu doręczanym na co najmniej 21 dni przed posiedzeniem.

  • ·                    Zmiana trybu wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zbycie działki drogowej o nr ewidencyjnym 1972 i powierzchni 1302 m2, ul. Sztabu Powstańczego od nr 16 do 33 poprzez uzyskanie większości kwalifikowanej 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółdzielni podjął kroki mające na celu negocjacje z miastem Gliwice nt. przejęcia w/w działki z kilku powodów:

– koszty utrzymania drogi obciążają wszystkich członków, podczas gdy z drogi korzystają wszyscy mieszkańcy osiedla i inni goście m. in. osoby poruszające się
do i ze szkoły i przedszkola,

– Spółdzielni oraz jej członków nie stać na kompleksowy remont tej części ulicy Sztabu Powstańczego tak jak to miało miejsce w przypadku dwóch innych części dróg osiedlowych w 2014 r.

Obecnie obowiązująca procedura wymaga wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zbycie nieruchomości zwykłą większością głosów, ale w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Spółdzielni. Ta druga przesłanka jest w praktyce niewykonalna. Średnia frekwencja na Walnym Zgromadzeniu to maksymalnie kilkadziesiąt osób, a do podjęcia ważnej uchwały potrzebna byłaby obecność co najmniej połowy członków Spółdzielni, czyli 294 osób. Z tych względów zmiana statutu w tym zakresie jest niezbędna.

Przed wyłożeniem projektu uchwały w sprawie zmian statutu przez Zarząd zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Proponowane zmiany w statucie  

– projekt zmienionego STATUTU tekst jednolity 

oraz przekazanie ewentualnych uwag do Spółdzielni.

W dniu 02.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym ponownie omawiano zaproponowane zmany statutu, w tym uwagi zgłoszone przez mieszkańców i nowego radcę prawnego obsługującego Spółdzielnię. Spośród zaproponowanych zmian część miała charakter kosmetyczny i dotyczyła drobnych poprawek stylistycznych lub uściślenia znaczenia przepisów (§ 2 ust.3 pkt. 1, § 9 ust. 7, § 13 ust. 1, § 15 ust. 6, § 32 ust. 4, § 36 ust. 3 pkt. 2, § 41 ust. 2, § 51 ust. 5, § 76 ust. 2 i ust. 3, § 78 ust. 4, pkt. 3, § 86 ust. 1 pkt 9 ppkt. m), natomiast druga grupa zmian miała charakter merytoryczny i dotyczyła: 

§ 6 ust. 5 – domniemanie doręczenia listu na adres podany przez członka,

§ 45 ust. 4 – potwierdzenie odpowiedzialnośc Spółdzielni za szkody,

§ 50 ust. 2 pkt. 8 – możliwość wykreślenia członka w razie utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w budynku, w którym posiada lokal,

§ 76 ust. 4 – obowiązku uzyskania poparcia 10 członków do zgłoszenia dla kandydata na członka Rady Nadzorczej,

§ 79 ust. 6 – kompetencji do uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

§ 82 – warunków jakie powinni spełniać kandydaci na członków Rady Nadzorczej,

§ 86 ust. 1 pkt. 13 – usunięcie propozycji do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w zakresie wysokości każdoroazowo zaciąganych zobowiązań przez Zarząd,

§ 98 – utrzymanie w mocy przepisu, że Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie.

Wersja tekstu jednolitego statutu po uwzględnieniu powyższych zmian została zaproponowana przez Zarząd jako projekt uchwały na Walne Zgromadzenie:

projekt zmienionego STATUTU tekst jednolity2.06.15 

Każdy z członków Spółdzielni może zgłosić poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Poniżej znajdują się poprawki wniesione przez członków Spółdzielni, Zarząd oraz Radę Nadzorczą:

– poprawka wniesiona przez członków Spółdzielni w dniu 16.06.2015 r. – poprawka do projektu uchwały w sprawie zmian statutu_16.06.15

– autopoprawka Zarządu wniesiona w dniu 19.06.2015 r. – poprawki zgłoszone przez Zarząd

– poprawka wniesiona przez Radę Nadzorczą w dniu 19.06.2015 r. – poprawka zgłoszona przez Radę Nadzorczą

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267