Formularze

FORMULARZE

I. Dział członkowski i sekretariat

II. Dział techniczny i administracja

III. Dział rozliczeń z mieszkańcami

 

Poniżej znajdą Państwo :

I. Wzory wniosków i formularzy związane z członkostwem w Spółdzielni oraz posiadanym prawem do lokalu:

Prosimy o wypełnienie deklaracji w przypadku ubiegania się o członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”  – podstawa prawna art.16§1 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (DZ.U.2003.188.1848 z późn.zm.)

Prosimy o wypełnienie formularza „wypowiedzenie członkostwa” w przypadku sprzedaży, zamiany, darowizny lub zbycia lokalu oraz ubiegania się o zwrot kwoty uiszczonej tytułem udziału członkowskiego na wskazany rachunek bankowy – podstawa prawna § 47 ust.2 Statutu Spółdzielni.

Prosimy o wypełnienie formularza w celu jego przedłożenia do kancelarii notarialnej i sporządzenia umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany mieszkania.

Prosimy o wypełnienie wniosku w przypadku przekształcenia:

        – spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

        – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

        – spółdzielczego własnościowego prawa do garażu,

w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub ułamkowego udziału we współwłasność garażu – podstawa prawna art. 12 i art. 1714 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U.2003.119.1116 z późn.zm.).

Prosimy o wypełnienie formularza w przypadku śmierci członka rodziny, który posiadał członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” – podstawa prawna § 46 ust.1 pkt 4 Statutu Spółdzielni.

Prosimy o wypełnienie formularza w celu ustalenia kto nabywa prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz kogo spadkobiercy wyznaczają jako pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonaniem tego prawa. W przypadku niedotrzymania rocznego terminu do złożenia oświadczenia na wniosek Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela, a kosztami sądowymi zostaną obciążeni spadkobiercy – podstawa prawna art. 179 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U.2003.119.1116 z późn.zm.) w zw. z art.922§1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (DZ.U.2014,poz.121)

Prosimy o wypełnienie oświadczenia w sprawie zadeklarowania, któremu małżonkowi zostanie przypisane lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po orzeczeniu przez sąd rozwodu albo przedstawienia dowodu wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa – podstawa prawna art. 13 § 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U.2003.119.1116).

Prosimy o wypełnienie formularza w przypadku zmian osobowych w lokalu – zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące lub wymeldowania.

Prosimy o wypełnienie formularza w przypadku zmian osobowych w lokalu – wymeldowania i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. UM_wniosek o wymeldowanie

Prosimy o wypełnienie karty alarmowej w celu ułatwienia kontaktu pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” z osobą przez Państwa upoważnioną w przypadku awarii podczas Waszej nieobecności.

 

Powrót na początek strony

II. Wzory wniosków i formularzy związane ze sprawami technicznymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

Prosimy o wypełnienie wniosku w przypadku zwrócenia się do Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” o zgodę na wymianę grzejnika w Państwa lokalu mieszkalnym, wskazując konkretne pomieszczenie, w którym będzie wymieniony grzejnik.

Prosimy o wypełnienie wniosku w sprawie zgody na wymianę okien na własny koszt w Państwa lokalu mieszkalnym. Przy doborze okien prosimy kierować się wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2013,poz.926).
„W budynkach niskich,średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa powinna wynosić nie więcej niż 2,25 m3/(m*h) w odniesieniu do długości linii stylowej lub 9 m3/(m*h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi „

Wniosek prosimy wypełnić w wypadku, gdy ktoś z Państwa wyraża chęć najmu pomieszczenia wspólnego (np. pozsypowego). Regulamin dotyczący zasad najmu i użytkowania pomieszczeń wspólnych znajduje się tutaj.

Powrót na początek strony 

III. Wzory wniosków i formularzy związane z opłatami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości

Prosimy o wypełnienie deklaracji w przypadku chęci posiadania dostępu do elektronicznej wersji kartoteki.

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku chęci zmniejszenia zaliczki na pokrycie kosztów CO (w przypadku niedopłaty należy uiścić całość w terminie określonym w regulaminie).

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku chęci zmniejszenia zaliczki na pokrycie kosztów zimnej i ciepłej wody (w przypadku niedopłaty należy uiścić całość w terminie określonym w regulaminie).

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku chęci otrzymania zwrotu z tytułu rozliczenia mediów (wniosek rozpatrywany pozytywnie wyłącznie w sytuacji braku zadłużenia).

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku posiadania lub nieposiadania psa.

Powrót na początek strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267