2018-05-15, Zmiana terminu wymiany podzielników!

WYMIANA I ODCZYT PODZIELNIKÓW

UWAGA!!!

Zmianie ulegają terminy wymiany PODZIELNIKÓWPrzewidywany nowy termin to następujące dni: od 25.05.2018 r. (piątek) – do 30.05.2018 r. (środa). O dokładnym terminie wymiany w Państwa budynku poinformujemy niezwłocznie poprzez ogłoszenia na klatkach.

Za wynikłe utrudnienia najmocniej przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szczegółowe informacje pod nr 728927262

 

NOWE TERMINY WYMIANY I ODCZYTU PODZIELNIKÓW

 
Dzień godziny Adres nieruchomości
od-do
25.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 17-23 (bez odczytu )
25.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 25,27,29,31,33
28.05.2018. 15.00-19.30. Batalionu Kosynierów 1,3,5,7
28.05.2018. 15.00-19.30. Batalionu Kosynierów 2,4,6,8
28.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 16-20
28.05.2018. 15.00-19.30. Sokoła 4
29.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 1-15
30.05.2018. 15.00-19.30. Toszecka 86,88,90,92,94,96

 

2018-05-11, ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”, działając na podstawie par. 94 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 5 czerwca 2018r. o godz. 16.30.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SZOBISZOWICE”

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017r.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Gliwice nieruchomości Spółdzielni, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 2015, obręb Szobiszowice.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółdzielni.
 16. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2013-2016.
 17. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do komisji wniosków.
 18. Zamknięcie obraz Walnego Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 88367. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania łącznie ze sprawozdaniem finansowym zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 21.05.2018r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni. Ponadto w/w dokumenty dostępne będą dla Członków Spółdzielni poprzez platformę www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu.

Osoby uczestniczące się w Walnym Zgromadzeniu, w tym członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy członków oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności przed wejściem na salę obrad, w tym celu prosimy o zabranie dowodów osobistych, które umożliwią sprawną identyfikację. Mandaty wydawane będą po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


2018-05-11, WYMIANA PODZIELNIKÓW

WYMIANA I ODCZYT PODZIELNIKÓW

UWAGA!!!

Zmianie ulegają terminy wymiany PODZIELNIKÓW. Przewidywany nowy termin to następujące dni: od 25.05.2018 r. (piątek) – do 30.05.2018 r. (środa). O dokładnym terminie wymiany w Państwa budynku poinformujemy niezwłocznie poprzez ogłoszenia na klatkach.

Za wynikłe utrudnienia najmocniej przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szczegółowe informacje pod nr 728927262

 

NOWE TERMINY WYMIANY I ODCZYTU PODZIELNIKÓW

 
Dzień godziny Adres nieruchomości
od-do
25.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 17-23 (bez odczytu )
25.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 25,27,29,31,33
28.05.2018. 15.00-19.30. Batalionu Kosynierów 1,3,5,7
28.05.2018. 15.00-19.30. Batalionu Kosynierów 2,4,6,8
28.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 16-20
28.05.2018. 15.00-19.30. Sokoła 4
29.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 1-15
30.05.2018. 15.00-19.30. Toszecka 86,88,90,92,94,96

 

 


2018-04-18, konkurs na stanowisko Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni – Główny Księgowy

Rada  Nadzorcza  Spółdzielni  Mieszkaniowej  SZOBISZOWICE w  Gliwicach ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu  Spółdzielni – Główny Księgowy.

Oferty  należy składać do dnia 04.06.2018 r. do godziny  1500 osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach bądź za pośrednictwem  poczty.

Oferty  winny  zawierać:

 1. życiorys (CV).
 2. list motywacyjny
 3. kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie. Kopie powinny być potwierdzone notarialnie. W przypadku braku potwierdzenia oferent winien przynieść na rozmowę kwalifikacyjną oryginały dokumentów  dla  okazania  komisji  konkursowej.
 4. świadectwa pracy (kopie poświadczone albo niepoświadczone z obowiązkiem okazania oryginałów jak powyżej).
 5. zaświadczenie z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  o  niekaralności.
 6. oświadczenie o nie toczeniu się  przeciwko  kandydatowi  postępowań  karnych (prokuratorskich) lub sądowych związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej, lub  karno-skarbowych  oraz  o  nie  objęciu  zakazem pełnienia  funkcji
 7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i zdolności do czynności prawnych.
 8. oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 9. oświadczenie o gotowości rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko, z dotychczasowej pracy  jak  i  z  działalności  gospodarczej  konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
 10. zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione  przez  lekarza  medycyny
 11. oświadczenie o  zachowaniu  tajemnicy  co  do  danych  i  informacji  uzyskanych w  trakcie postępowania  konkursowego  a  dotyczących  działalności  Spółdzielni.
 12. wyrażenie zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29.08.1997  o  przetwarzaniu  danych  osobowych.

Wymagania  wobec  kandydatów:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe – ekonomiczne, preferowany kierunek: rachunkowość.
 2. staż pracy co najmniej 5-cio letni w tym 3-lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. znajomość prawa spółdzielczego z uwzględnieniem prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych.
 4. znajomość funkcjonowania  podmiotów  gospodarczych  z  uwzględnieniem  specyfiki spółdzielni
 5. umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi, asertywność, komunikatywność
 6. dyspozycyjność.
 7. umiejętność obsługi komputera, mile widziana znajomość oprogramowania firmy ZUI Mieszczanin.

Oferty  winny  być składane w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem  „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni – Głównego Księgowego”. Na  kopercie nie ujawnia się danych osobowych kandydata lub innych danych i znaków. Oferty winny być składane w dni  robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1500 a w piątki od 700 do 1300. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni, a nie data nadania uwidoczniona na stemplu pocztowym. Oferty, które  zostaną  złożone po dniu 04.06.2018 r. nie będą brały udziału w konkursie. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Wszelkie  informacje  można  uzyskać  w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach w dniach  roboczych  od  poniedziałku do czwartku w godz. od  700  do  1500, piątek od 700 do 1300.

 

            Rada Nadzorcza


 

2018-04-03, Dofinansowanie do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla seniorów

Dofinansowanie do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla seniorów

 

W związku ze wzrostem stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych i sposobem ich naliczania dla posiadaczy lokali mieszkalnych na terenie miasta Gliwice, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” uprzejmie informuje mieszkańców zarządzanych przez siebie nieruchomości o możliwości otrzymania dofinansowania do opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Wszelkie informacje dotyczące dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, a także i całej procedury znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dofinansowanie jest skierowane do osób starszych, które często same ponoszą koszty utrzymania swoich nieruchomości i jest to nierzadko dla nich sporym obciążeniem finansowym.

 

Podstawa prawna:  Zarządzenie nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018r.


 

2018-03-20, Wesołego Alleluja

wielkanoc


 

2018-02-22, „Dzień Otwarty Szkoły”

„Dzień Otwarty Szkoły”

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich


Gliwice, ul. Orląt Śląskich 25


Zaprasza 22 marca 2018 r. o godz. 17.00
Dzieci wraz z Rodzicami na „Dzień Otwarty Szkoły”

Szczegóły są dostępne tutaj i tutaj.


2018-02-13, Terminy spotkań z mieszkańcami budynków

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” zaprasza mieszkańców budynków na spotkania w siedzibie Spółdzielni w terminach:

Batalionu Kosynierów 12-18       – 20.02.2018 r., o godz. 1600-1700

Sztabu Powstańczego 58-62       – 01.03.2018 r., o godz. 1500-1600

Batalionu Kosynierów 2-8           – 13.03.2018 r., o godz. 1600-1700

Sztabu Powstańczego 17-23       – 15.03.2018 r., o godz. 1500-1600

 Spotkania odbędą się w sali posiedzeń w lokalu przy ul. Sztabu Powstańczego 3. Będzie to okazja do poruszenia tematów związanych z Państwa nieruchomościami oraz do przekazania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni uwag na temat pracy
i funkcjonowania Spółdzielni. Na spotkania zaproszeni są wszyscy Mieszkańcy, a nie wyłącznie członkowie Spółdzielni.


 

2018-01-12, informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.01.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.01.2018 r.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • Uchwała nr 1/2018

w sprawie zmiany Statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

(za: 40; przeciw: 9; wstrzymało się: 1)

 • Uchwała nr 2/2018

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019

(za: 43; przeciw: 4; wstrzymało się: 4)


 

2018-01-08, Budżet obywatelski 2018

Uwaga! W 2018 roku terminy naboru wniosków do budżetu obywatelskiego zostały znacznie przyspieszone i skrócone. Wnioski można składać od 15 do 25 stycznia 2018 r., dlatego zachęcamy wszystkich aktywnych, społeczników i osoby, którym zależy na swoim otoczeniu do kontaktu ze Spółdzielnią pod numerem 728927266. Razem możemy zdziałać więcej.


 

« Starsze wpisy
Nowsze wpisu »
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267