2018-04-18, konkurs na stanowisko Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni – Główny Księgowy

Rada  Nadzorcza  Spółdzielni  Mieszkaniowej  SZOBISZOWICE w  Gliwicach ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu  Spółdzielni – Główny Księgowy.

Oferty  należy składać do dnia 04.06.2018 r. do godziny  1500 osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach bądź za pośrednictwem  poczty.

Oferty  winny  zawierać:

 1. życiorys (CV).
 2. list motywacyjny
 3. kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie. Kopie powinny być potwierdzone notarialnie. W przypadku braku potwierdzenia oferent winien przynieść na rozmowę kwalifikacyjną oryginały dokumentów  dla  okazania  komisji  konkursowej.
 4. świadectwa pracy (kopie poświadczone albo niepoświadczone z obowiązkiem okazania oryginałów jak powyżej).
 5. zaświadczenie z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  o  niekaralności.
 6. oświadczenie o nie toczeniu się  przeciwko  kandydatowi  postępowań  karnych (prokuratorskich) lub sądowych związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej, lub  karno-skarbowych  oraz  o  nie  objęciu  zakazem pełnienia  funkcji
 7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i zdolności do czynności prawnych.
 8. oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 9. oświadczenie o gotowości rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko, z dotychczasowej pracy  jak  i  z  działalności  gospodarczej  konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
 10. zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione  przez  lekarza  medycyny
 11. oświadczenie o  zachowaniu  tajemnicy  co  do  danych  i  informacji  uzyskanych w  trakcie postępowania  konkursowego  a  dotyczących  działalności  Spółdzielni.
 12. wyrażenie zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29.08.1997  o  przetwarzaniu  danych  osobowych.

Wymagania  wobec  kandydatów:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe – ekonomiczne, preferowany kierunek: rachunkowość.
 2. staż pracy co najmniej 5-cio letni w tym 3-lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. znajomość prawa spółdzielczego z uwzględnieniem prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych.
 4. znajomość funkcjonowania  podmiotów  gospodarczych  z  uwzględnieniem  specyfiki spółdzielni
 5. umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi, asertywność, komunikatywność
 6. dyspozycyjność.
 7. umiejętność obsługi komputera, mile widziana znajomość oprogramowania firmy ZUI Mieszczanin.

Oferty  winny  być składane w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem  „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni – Głównego Księgowego”. Na  kopercie nie ujawnia się danych osobowych kandydata lub innych danych i znaków. Oferty winny być składane w dni  robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1500 a w piątki od 700 do 1300. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni, a nie data nadania uwidoczniona na stemplu pocztowym. Oferty, które  zostaną  złożone po dniu 04.06.2018 r. nie będą brały udziału w konkursie. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Wszelkie  informacje  można  uzyskać  w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach w dniach  roboczych  od  poniedziałku do czwartku w godz. od  700  do  1500, piątek od 700 do 1300.

 

            Rada Nadzorcza


 

2018-04-03, Dofinansowanie do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla seniorów

Dofinansowanie do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla seniorów

 

W związku ze wzrostem stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych i sposobem ich naliczania dla posiadaczy lokali mieszkalnych na terenie miasta Gliwice, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” uprzejmie informuje mieszkańców zarządzanych przez siebie nieruchomości o możliwości otrzymania dofinansowania do opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Wszelkie informacje dotyczące dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, a także i całej procedury znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dofinansowanie jest skierowane do osób starszych, które często same ponoszą koszty utrzymania swoich nieruchomości i jest to nierzadko dla nich sporym obciążeniem finansowym.

 

Podstawa prawna:  Zarządzenie nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018r.


 

2018-03-20, Wesołego Alleluja

wielkanoc


 

2018-02-22, „Dzień Otwarty Szkoły”

„Dzień Otwarty Szkoły”

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich


Gliwice, ul. Orląt Śląskich 25


Zaprasza 22 marca 2018 r. o godz. 17.00
Dzieci wraz z Rodzicami na „Dzień Otwarty Szkoły”

Szczegóły są dostępne tutaj i tutaj.


2018-02-13, Terminy spotkań z mieszkańcami budynków

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” zaprasza mieszkańców budynków na spotkania w siedzibie Spółdzielni w terminach:

Batalionu Kosynierów 12-18       – 20.02.2018 r., o godz. 1600-1700

Sztabu Powstańczego 58-62       – 01.03.2018 r., o godz. 1500-1600

Batalionu Kosynierów 2-8           – 13.03.2018 r., o godz. 1600-1700

Sztabu Powstańczego 17-23       – 15.03.2018 r., o godz. 1500-1600

 Spotkania odbędą się w sali posiedzeń w lokalu przy ul. Sztabu Powstańczego 3. Będzie to okazja do poruszenia tematów związanych z Państwa nieruchomościami oraz do przekazania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni uwag na temat pracy
i funkcjonowania Spółdzielni. Na spotkania zaproszeni są wszyscy Mieszkańcy, a nie wyłącznie członkowie Spółdzielni.


 

2018-01-12, informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.01.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.01.2018 r.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • Uchwała nr 1/2018

w sprawie zmiany Statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

(za: 40; przeciw: 9; wstrzymało się: 1)

 • Uchwała nr 2/2018

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019

(za: 43; przeciw: 4; wstrzymało się: 4)


 

2018-01-08, Budżet obywatelski 2018

Uwaga! W 2018 roku terminy naboru wniosków do budżetu obywatelskiego zostały znacznie przyspieszone i skrócone. Wnioski można składać od 15 do 25 stycznia 2018 r., dlatego zachęcamy wszystkich aktywnych, społeczników i osoby, którym zależy na swoim otoczeniu do kontaktu ze Spółdzielnią pod numerem 728927266. Razem możemy zdziałać więcej.


 

2018-01-08, Podwyżka opłat za wywóz śmieci

Podwyżka opłat za wywóz śmieci od dnia 01.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na grudniowej sesji Rady Miasta Gliwice, radni podjęli uchwałę w sprawie podwyżki od dnia 01.04.2018 r. stawek opłat za wywóz odpadów. Podwyżka wynosi około 20% w przypadku segregowania odpadów i aż 150% w razie odbioru odpadów, które nie zostały  posegregowane, dlatego przypominamy o obowiązku sortowania śmieci w naszych zasobach:

http://szobiszowice.pl/wp-content/uploads/segregacja-%C5%9Bmieci-skan-uloyki.jpg

segregacja śmieci - ulotka

Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest zmienić przyzwyczajenia, jednak obecnie za brak segregacji, opłaty za wywóz odpadów zdają się być swoistą karą, za którą zapłacą wszyscy mieszkańcy, dlatego gorąco zachęcamy do sortowania śmieci w mieszkaniach. W ten sposób możemy pokazać, że zależy nam na ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jednocześnie przypominamy, że dla firmy odbierającej, ze względu na posiadany sprzęt, znacznie łatwiej jest rozdzielić plastiki, papier i szkło (które faktycznie odbierane są razem, co nie zaprzecza idei segregacji) od odpadów biodegradowalnych i zmieszanych. Przecież zarówno plastik, papier, metal jak i szkło mogą zostać ponownie wykorzystane, w przeciwieństwie do pozostałych odpadów. Poniżej przedstawiamy nowe stawki.

Z całym artykułem można zapoznać się na stronie:

https://gliwice.eu/de/node/30272


 

2018-01-05, Podwyżka cen ciepła przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Podwyżka cen ciepła przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadziło do stosowania od dnia 01.01.2018 r. nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.46.(6). 2017.240.XV.MMi1 z dnia 15 grudnia 2017r. Nowa taryfa dostępna jest na stronie:

http://www.pec.gliwice.pl/aktualnosci/informujemy-ze-od-01012018-r-nastepuje-zmiana-taryfy-dla-ciepla

Średnio ceny ciepła wzrosły o około 5% w stosunku do poprzednich cen. Zaliczki ustalone w indywidualnych rozliczeniach kosztów c.o. nie ulegają zmianie, a Spółdzielnia nie przewiduje ich podniesienia w najbliższym czasie. Niemniej jednak przypominamy, że na indywidualny wniosek każdego z mieszkańców zaliczka ta może zostać ustalona na poziomie wyższym, co może zapobiec wystąpieniu niedopłaty przy rozliczeniu kosztów ciepła w 2018 r.

Informacja dla mieszkańców o podwyżce cieopła przez PEC_2018

wyciag_z_taryfy_od_01.01.2018_r


 

2017-12-20, Życzenia Świąteczne

« Starsze wpisy
Nowsze wpisu »
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267