2017-12-18, Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym Spółdzielni


Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym Spółdzielni.


 

2017-12-15, Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”, działając na podstawie § 94 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni, zwołuje w dniu 02.01.2018r. o godz. 16.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 88367. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 18.12.2017r.

Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy członków oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności przed wejściem na salę obrad, w tym celu prosimy o zabranie dowodów osobistych, umożliwią sprawną identyfikację. Mandaty wydawane będą po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.


Data publikacji: 11.12.2017r.

2017-12-15, Spotkanie z mieszkańcami budynku Sztabu Powstańczego 25-33

Szanowni Mieszkańcy budynku Sztabu Powstańczego 25-33,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” zaprasza mieszkańców budynku Sztabu Powstańczego 25-33 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.12.2017 r. (wtorek), w godzinach 1600-1700 w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3.

Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji w sprawie termomodernizacji budynku czyli realizacji projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33”, w związku z pozytywną oceną wniosku złożonego przez Spółdzielnię do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

2017-12-12, Ostatnie terminy wymiany wodomierzy .

Ostatnie terminy wymiany wodomierzy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Szobiszowice informuje że w dniach 16.12.2017r oraz 18.12.2017r.
przeprowadzone zostaną uzupełniające wymiany wodomierzy , w lokalach mieszkalnych
nie udostępnionych we wcześniejszych terminach .
Adres Data wymiany Godzina wymiany
Toszecka 86 16.12.2017 10.00 – 11.30
Toszecka 88 16.12.2017 11.30 – 12.30
Toszecka 92 16.12.2017 10.00 – 11.30
Toszecka 94 16.12.2017 11.30 – 12.30
Toszecka 96 16.12.2017 12.00 – 13.30
Sokoła 4 16.12.2017 10.30 – 12.00
Sztabu Powstańczego 5,11 18.12.2017 18.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 17 18.12.2017 15.00 – 16.00
Sztabu Powstańczego 21,23 18.12.2017 16.00 – 18.00
Sztabu Powstanczego 25,27 18.12.2017 15.00 – 17.00
Sztabu Powstańczego 29,31 18.12.2017 17.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 33 18.12.2017 18.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 16 18.12.2017 15.00 – 16.00
Sztabu Powstańczego 18,20 18.12.2017 16.00 – 17.00
Sztabu Powstańczego 58 18.12.2017 17.00 – 18.00
Batalionu Kosynierów 2 18.12.2017 15.00 – 15.45
Batalionu Kosynierów 4,6 18.12.2017 15.45 – 17.30
Batalionu Kosynierów 8 18.12.2017 15.00 – 16.30
Batalionu Kosynierów 12 18.12.2017 16.30 – 17.30
Batalionu Kosynierów 1,3 18.12.2017 17.30 – 18.15
Batalionu Kosynierów 5,7 18.12.2017 18.15 – 19.00

Prosimy  mieszkańców  o udostępnienie lokali mieszkalnych  w powyższych terminach  oraz umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy  tj. odsunięcie  przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas wymiany .

SM Szobiszowice   728-927-260/262  w godzinach 7.00-15.00 pn-czw. oraz 7.00-13.00 pt.


 

2017-11-24, Ostatni termin kontroli kominiarskiej

Ostatni termin

Spółdzielnia Mieszkaniowa Szobiszowice informuje że w sobotę 25.11.2017r  przeprowadzona zostanie dodatkowa uzupełniająca  kontrola przewodów wentylacyjnych dla osób które nie udostępniły lokali mieszkalnych w poprzednich terminach.

Adres Data Godzina
Toszecka 86-96 25.11.2017 8.00 –  9.00
Sokola 4 25.11.2017 8.00 –  9.00
Batalionu Kosynierów     1 – 7 25.11.2017 8.30 –  9.30
Batalionu Kosynierów     2 – 8 25.11.2017 8.30 –  9.30
Batalionu Kosynierów  12 – 18 25.11.2017 8.30 –  9.30
Sztabu Powstańczego     1 – 15 25.11.2017 9.00 – 11.00
Sztabu Powstańczego  17 – 23 25.11.2017 9.00 – 11.00
Sztabu Powstańczego  25 – 33 25.11.2017 9.00 – 11.00

Prosimy wszystkich mieszkańców lokali, w których nie została przeprowadzona kontrola o udostępnienie lokali mieszkalnych w powyższych terminach w celu przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego .

 SM Szobiszowice   728-927-260 w godzinach 7.00-15.00 pn-czw. oraz 7.00-13.00 pt.


 

2017-11-20, |Wymiana Wodomierzy


Wymiana wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Szobiszowice informuje że od dnia 22.11.2017 będą przeprowadzane  wymiany wodomierzy w naszych zasobach .


Adres Data wymiany Godzina wymiany
Sztabu Powstańczego 1,3,5,7 22.11.2017 12.00-18.00
Sztabu Powstańczego 9,11,13,15 23.11.2017 12.00-18.00
Sztabu Powstańczego 17 27-11-2017 11.00-14.00
Sztabu Powstańczego 19 27-11-2017 14.00-17.00
Sztabu Powstańczego 21 27-11-2017 11.00-14.00
Sztabu Powstańczego 23 27-11-2017 14.00-17.00
Sztabu Powstańczego 25 27-11-2017 11.00-17.00
Sztabu Powstańczego 27 28-11-2017 12.00-18.00
Sztabu Powstańczego 29 28-11-2017 12.00-18.00
Sztabu Powstańczego 31 28-11-2017 12.00-18.00
Sztabu Powstańczego 33 28-11-2017 12.00-18.00
Sztabu Powstańczego 16 29-11-2017 11.00-14.00
Sztabu Powstańczego 18 29-11-2017 11.00-14.00
Sztabu Powstańczego 20 29-11-2017 14.00-17.00
Sztabu Powstańczego 58 29-11-2017 11.00-14.30
Sztabu Powstańczego 60 29-11-2017 11.00-14.30
Sztabu Powstańczego 62 29-11-2017 14.30-17.00
Batalionu Kosynierów 2 04-12-2017 11.00-13.30
Batalionu Kosynierów 4 04-12-2017 13.30-17.00
Batalionu Kosynierów 6 04-12-2017 11.00-14.00
Batalionu Kosynierów 8 04-12-2017 14.00-17.00
Batalionu Kosynierów 12 04-12-2017 11.00-14.30
Batalionu Kosynierów 14 04-12-2017 11.00-14.00
Batalionu Kosynierów 16 04-12-2017 14.00-17.00
Batalionu Kosynierów 18 04-12-2017 14.30-17.00
Batalionu Kosynierów 1 05-12-2017 12.00-15.00
Batalionu Kosynierów 3 05-12-2017 12.00-15.00
Batalionu Kosynierów 5 05-12-2017 12.00-15.00
Batalionu Kosynierów 7 05-12-2017 13.30-15.00
Sokoła 4 05-12-2017 15.15-17.00
Toszecka 86 6-12-2017 12.00-18.00
Toszecka 88 6-12-2017 12.00-18.00
Toszecka 90 7-12-2017 12.00-18.00
Toszecka 92 7-12-2017 12.00-18.00
Toszecka 94 8-12-2017 12.00-18.00
Toszecka 96 8-12-2017 12.00-18.00

 

Prosimy wszystkich mieszkańców  o udostępnienie lokali mieszkalnych  w powyższych terminach  oraz umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy  tj. odsunięcie  przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas wymiany .

SM Szobiszowice   728-927-260/262  w godzinach 7.00-15.00 pn-czw. oraz 7.00-13.00 pt.


 

2017-11-03, Harmonogram przeglądów kominiarskich

Przeglądy kominiarskie

Nieruchomość  Data  Godzina 
Toszecka 90,92,94,96 6.11.2017 14.30 – 19.00
Sokoła 4 7.11.2017 14.30 – 17.30
Toszecka 88 7.11.2017 17.00 – 19.00
Toszecka 86 7.11.2017 17.30 – 19.30
Sztabu Powstańczego 16 – 20 8.11.2017 14.30 – 19.00
Sztabu Powstańczego 17 – 23 8.11.2017 14.30 – 19.00
Sztabu Powstańczego 25 – 33 9.11.2017 14.30 – 19.00
Batalionu Kosynierów 2 – 8 10.11.2017 14.30 – 19.00
Batalionu Kosynierów 12 – 18 10.11.2017 14.30 – 19.00
Sztabu Powstańczego 9,11,13,15 13.11.2017 14.30 – 19.00
Sztabu Powstańczego 1,3,5,7 14.11.2017 14.30 – 19.00
Sztabu Powstańczego 58 – 62 15.11.2017 14.30 – 17.00
Batalionu Kosynierów 1-7 15.11.2017 16.30 – 19.00

 

Prosimy wszystkich mieszkańców o udostępnienie lokali mieszkalnych w powyższych terminach w celu przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego .

W celu precyzyjnego umówienia się na kontrolę prosimy o kontakt z Zakładem Kominiarskim pod numerem telefonu

tel: 32/285-73-08 w godzinach 9.00 – 14.00 pn-pt.  lub  SM Szobiszowice pod numerem telefonu  728-927-260 w godzinach 7.00-15.00 pn-czw. oraz 7.00-13.00 pt.


 

2017-10-30, 2 i 3 listopada 2017r. Spółdzielnia będzie nieczynna

Informujemy, że w dniach 02-03.11.2017 r. Spółdzielnia będzie nieczynna.

Awarie proszę zgłaszać na poniższe numery telefonów:

 • Domofony, szlabany, instalacja elektryczna 32/242-11-75, 500-102-976, 501-305-744
 • Dźwigi 796-180-460
 • Telewizja 32/301-40-00
 • Instalacje wod-kan, co, ccw, gaz 501-652-706

 

2017-10-30, Przegląd instalacji gazowej w nieruchomościach Toszecka 86-96, Sokoła 4.

Nieruchomość Data Godzina
Sokoła 4 6.11.2017 15.00 – 19.00
Toszecka 86 – 88 7.11.2017 15.00 – 19.00
Toszecka 90 – 92 8.11.2017 15.00 – 19.00
Toszecka 94-96 9.11.2017 15.00 – 19.00

Spółdzielnia Szobiszowice  informuje  że  w  dniach od 6.11.2017r. do  9.11.2017r  Firma Gaz – Plus , będzie przeprowadzać  kontrolę  instalacji  gazowej  w  budynkach  Toszecka 86-96  oraz  Sokoła 4 .  Prosimy o udostępnienie mieszkań i usunięcie przedmiotów uniemożliwiających dostęp do instalacji gazowej .


 

2017-10-27, Czyszczenie przewodów kominowych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2.11.-2017 – 3.11.2017 r,  przeprowadzane będzie czyszczenie kominów wentylacyjnych, prosimy o zakrycie kratek wentylacyjnych, w celu zabezpieczenia mieszkań przed ewentualnym zabrudzeniem.

Czwartek 02.11.2017

Nieruchomość

Godz.

Toszecka 86-96 7.30 – 9.00
Sztabu Powstańczego 25-33 9.00 – 10.30
Sztabu Powstańczego 1-15 11.00 -13.30
Powstańczego 16-20 13.30 -14.30
Sztabu Powstańczego 17-23 14.30 -15.30

Piątek  03.11.2017

Nieruchomość

Godz.

Sztabu Powstańczego 58-62 7.30 -9.00
Batalionu Kosynierów 1-7 9.00 – 10.30
Batalionu Kosynierów 2-8 11.00 – 12.30
Batalionu Kosynierów 12-18 12.30 – 14.00
Sokoła 4 14.00 – 15.00

 

« Starsze wpisy
Nowsze wpisu »
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267