Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Wymianę zaworów wielofunkcyjnych termostatycznych cyrkulacyjnych MTCV w czterech budynkach należących

do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice.  

Formularz ofertowy zawory cyrkulacyjne

Zapytanie ofertowe zawory cyrkulacyjne


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Wymianę zaworów termostatycznych przy grzejnikach w lokalach mieszkalnych  w budynku

przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Zapytanie ofertowe zawory termostatyczne

Formularze ofertowe zawory termostatyczne

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na:

„wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów osobowych
w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”
 w Gliwicach”

Termin wykonania prac objętych przetargiem zgodnie z harmonogramem wymiany dźwigów na lata 2018-2022.

Warunki udziału w postępowaniu, harmonogram wymiany dźwigów, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty oraz określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych za odpłatnością w wysokości 100,00 zł netto + VAT w siedzibie Spółdzielni lub pocztą po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

Wadium w wysokości 40.000,00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 24.09.2018 r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 25.09.2018 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 25.09.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 728927267

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji uzupełniających,
 3. Unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny, w szczególności
  w sytuacji, gdy wynagrodzenie zaproponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu postępowania przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach dostępny na stronie http://szobiszowice.pl/akty-prawne/regulaminy/

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                         Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach

przy ul.  Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie renowacji posadzek i stopni lastrykowych klatek schodowych

w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 58-60-62 oraz ul. Batalionu Kosynierów 2 w Gliwicach

 

Zainteresowanym przetargiem, Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni od dnia  3.09.2018r

za odpłatnością w wysokości 36,90 zł brutto po przedstawieniu dowodu wpłaty

( na nw. nr rachunku z dopiskiem materiały przetargowe i numerem NIP  ).

Wadium w wysokości 3000,00 zł , należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 12.09.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 13.09.2018r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3  w dniu 13.09.2018r.  

o godz. 10:00.

Termin wykonania prac objętych przetargiem 31.10.2018r

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267 (262).

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 zaprasza do składania ofert na:

remont elementów stalowych balustrad oraz obróbek blacharskich balkonów
w budynku przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.

Zainteresowanym postępowaniem Zamawiający przekaże materiały w siedzibie Spółdzielni
od dnia 08.08.2018 r. lub poprzez stronę internetową www.szobiszowice.pl . Termin wykonania prac objętych przetargiem – nie później niż do dnia 30.04.2019 r. Wadium
w wysokości 2000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 22.08.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 23.08.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 23.08.2018r. o godz. 1000

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

zaproszenie do składania ofert-2018_specyfikacja

Załącznik nr 1 do zapytania_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do zapytania_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania_projekt umowy

data dodania 06.08.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Rozbiórkę 3 sztuk schodów zewnętrznych położonych przy budynkach Batalionu Kosynierów 1-7 i Batalionu Kosynierów 2-8. Termin składania ofert do dnia 19.07.2018 r. do godziny 9.00:

zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę schodów

zdjęcie schodów zewnętrznych

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

Usługi  Ogólnobudowlane  Janusz  Brogowski  z  Gliwic.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Demontaż grzejników c.o. na poziomach parterów oraz półpiętrach klatek schodowych, przełożenie instalacji zasilania (poziomy ) wraz z montażem nowych grzejników:

grzejniki zapytanie

grzejniki formularz ofertowy

Termin składania ofert do dnia 18.07.2018 r. do godziny 15.00.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Montaż szlabanu automatycznego na terenie nieruchomości Batalionu Kosynierów 12-18 z dostawą pilotów :

Zapytanie szlaban_2018

Formularz ofertowy_zał.nr1_2018 szlaban

Wzór_Umowa dostawa szlabanu_2018

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

ELEKTRODOM Sp. z o.o. z Zabrza


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE”
na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych i ociepleniem dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Batalionu Kosynierów 1-7

 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, a także określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 40 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 5000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 30.07.2018 r. do godziny 900. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 30.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 30.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.1

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.2

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.3

zał nr 1_przedmiar robót_cz.4

zał nr 1_specyfikacja techniczna_cz.5

zał nr 2_formularz ofertowy

zał nr 3 i 4_informacja RODO i oświadczenie RODO

zał nr 5_projekt umowy

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy WOLIMPEX, Władysław Wolak

ogłoszenie wyników

data dodania: 06.08.2018 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” realizuje projekt pt.:

„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1.211.940,25 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

 1. Przeprowadzenie rocznych przeglądów kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Szobiszowice w Gliwicach.

przeglądy kominiarskie zapytanie

przeglądy kominiarskie formularz ofertowy

 

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

F.H.U  „Olkom” Nowak Aleksander

43-100 Tychy

Piłsudskiego 52/38

 

     2.  Przeprowadzenie rocznych przeglądów instalacji gazowej i urządzeń odbiorczych  w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie  Mieszkaniową  Szobiszowice  w Gliwicach.

przeglądy gaz zapytanie ofertowe

przeglądy gaz formularz ofertowy

 

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

Gaz-Plus Rafał Kopeć

Ul. Władysława Orkana 10A

47-230 Kędzierzyn Kożle

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elementów stalowych balustrad oraz obróbek blacharskich balkonów w budynku przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.

 

Zainteresowanym przetargiem, Zamawiający przekaże materiały przetargowe za odpłatnością w wysokości 36,90 zł brutto . Materiały dostępne od 4.04.2018r
po przedstawieniu dowodu wpłaty ( na nw. nr rachunku ).

Wadium w wysokości 3000,00 zł , należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 16.04.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 18.04.2018r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3  w dniu 18.04.2018r.  o godz. 10:00.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267 (262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o wyniku postępowania:
Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu niewpłynięcia w wyznaczonym terminie ważnych ofert.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachów oraz stropów nad piwnicami w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 102 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 8000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 23.07.2018r. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 24.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 24.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie
w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

ogłoszenie o przetargu na docieplenie stropów piwnic i stropodachów

SIWZ docieplenie stropów piwnic i stropodachów_SZP_25-33

załącznik nr 1 do SIWZ_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy

załączniki do SIWZ od nr 3 do nr 10

data dodania: 05.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy MILENIUM Ryszard Durczak
ogłoszenie wyników

data dodania: 30.07.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie poziomów c.o. z płukaniem instalacji oraz z zamontowaniem hydraulicznej regulacji podpionowej c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 62 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 7000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 23.07.2018r. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 24.07.2018r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 24.07.2018 r. o godz. 1100

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie
w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

ogloszenie o przetargu_wymiana poziomów c.o._regulacja_płukanie

SIWZ wymiana poziomów c.o._regulacja_płukanie_SZP_25-33

Załącznik nr 1 do SIWZ_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załączniki do SIWZ od nr 3 do nr 10

data dodania: 06.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy Firma Projektowo-Usługowa Mariusz Bilewski

ogłoszenie wyników

data dodania: 30.07.2018 r.


 

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE
O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE Projektu
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji węzła cieplnego, wymiany poziomów i płukania instalacji c.o., regulacji podpionowej c.o. i c.w.u. z systemem zarządzania energią
w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33”

Pełna treść zapytania (SIWZ) w załączeniu (do pobrania):

SIWZ_z_załącznikami

Wadium w wysokości  2 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 09.03.2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3  w terminie do dnia 13.03.2018 r. do godz. 1000 OFERTY złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2018 o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data zamieszczenia 26.02.2018 r.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: A.F.P. s.c. Alina, Florian Piechurscy

ogłoszenie wyników

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

przedstawia zapytanie ofertowe

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)

na wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów oraz stropów nad piwnicami w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Pełna treść zapytania w załączeniu (do pobrania):

zapytanie ofertowe_SIWZ_z załącznikami
Wadium w wysokości  2 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 19.02.2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3  w terminie do dnia 21.02.2018 r. do godz. 1000 OFERTY złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data zamieszczenia 06.02.2018 r.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: Studio Projektowe Adrian Gajda, ul. W. Roździeńskiego 2, 41-946  Piekary Śląskie

Ogłoszenie wyników postępowania


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony w ramach projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE” na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych i ociepleniem dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Batalionu Kosynierów 1-7

Zainteresowanym przetargami Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni lub za pokryciem kosztów przesyłki od dnia 30.10.2017 r.

Kryteria oceny, sposób dokonywania oceny informacja o wagach procentowych określone zostały w oparciu o Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.szobiszowice.pl/akty-prawne/regulaminy/

 • kryterium nr 1 – cena brutto: 70%
  Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
  Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
  Najniższa zaoferowana cena brutto
  —————————————————- x 70 % x 100 = …………………..pkt
  Cena brutto w badanej ofercie
 • kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 1 rok: 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji na wykonane roboty i użyty materiał:
Liczba punktów:
3 lata – 2, 4 lata – 4, 5 lat – 6, 6 lat – 7, 7 lat – 8, 8 lat – 9, 9 lat i więcej – 10 pkt.

 • kryterium nr 3 – Wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej,

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

minimum 0% – maksimum 5% ceny.

Liczba punktów:

0% – 0, 1% – 2, 2% – 4, 3% – 6, 4% – 8, 5% – 10 pkt,

Kaucja gwarancyjna jest to kwota zatrzymywana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej po upływie terminu gwarancji. Z kaucji gwarancyjnej Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej nie jest obowiązkowe. Kaucję ustanawia się procentowo w stosunku do wartości ceny oferty tj. 0% – 5% wartości oferty.

 

 • kryterium nr 4 – termin wykonania – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 21 dni – 0 pkt.

Do 21 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 1 pkt.

Do 14 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 2 pkt.

Do 12 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 3 pkt.

Do 10 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 4 pkt.

Do 8 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 5 pkt.

 • kryterium nr 5 – termin płatności – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 60 dni – 5 pkt.

Od 46 do 59 dni – 4 pkt.

Od 30 do 45 dni – 3 pkt.

Od 14 do 29 dni – 2 pkt.

Poniżej 14  dni – 1 pkt.

UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.
Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 5 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – 2. połowa 2018 r.

Wadium w wysokości 5000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 19.06.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 09.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 09.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiana umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg nastąpi pod warunkiem zmiany okoliczności lub terminów związanych z rozstrzygnięciem konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w wypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na sfinansowanie części zamówienia, jak również do zmiany terminu rozstrzygnięcia przetargu ze względu na zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Ze względu na zalecenia w zakresie kwalifikowalności wydatków w dniu 14.05.2018 r. Zarząd Spółdzielni dokonał następujących zmian:

zmiany ogłoszenia o przetargu i SIWZ_14.05.2018

Załączniki:

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.1

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.2

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.3

zał nr 1_przedmiar robót_cz.4

zał nr 1_specyfikacja techniczna_cz.5

zał nr 1_decyzja RDOŚ_cz.6

projekt umowy_zał. nr 2 do SIWZ

Informacja o wyniku postępowania:

Przetarg został unieważniony ze względu na nieotrzymanie dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na sfinansowanie części zamówienia oraz ze względu na to, że wynagrodzenie zaproponowane przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

ogłoszenie o wyniku postępowania.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego 17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Zainteresowanym przetargiem Zamawiający przekaże materiały przetargowe od dnia 17.07.2017 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” dostępnym na stronie internetowej www.szobiszowice.pl. Termin wykonania prac objętych przetargiem – do 7.11.2017 r. Oferent startujący w przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 2000 zł na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 31.07.2017r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 01.08.2017r. do godziny 1630.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 02.08.2017r. o godz. – 1100

KRYTERIA OCENY:

 1. Formalne – Złożenie kompletnej oferty zgodnej z SIWZ we wskazanym terminie.
 2. Merytoryczne:
  1. Cena –  60%
  2. Gwarancja –  10%
  3. wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej –  10%
  4. Doświadczenie wykonawcy –  10%
  5. Termin wykonania zamówienia –   5%
  6. Termin płatności –   5%
 • kryterium nr 1 – cena brutto: 60%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Najniższa zaoferowana cena brutto
—————————————————- x 60 % x 100 = …………………..pkt
Cena brutto w badanej ofercie

• kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 1 rok: 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji na wykonane roboty i użyty materiał:
Liczba punktów:
1 rok – 2, 2 lata – 3, 3 lata – 5, 4 lata – 7, 5 lat – 8, 6 lat – 9, 7 lat i więcej – 10 pkt.

 

 • kryterium nr 3 – Wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej,

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

minimum 0% – maksimum 5% ceny.

Liczba punktów:

0% – 0, 1% – 2, 2% – 4, 3% – 6, 4% – 8, 5% – 10 pkt.,

Kaucja gwarancyjna jest to kwota zatrzymywana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej po upływie terminu gwarancji. Z kaucji gwarancyjnej Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej nie jest obowiązkowe. Kaucję ustanawia się procentowo w stosunku do wartości ceny oferty tj. 0% – 5% wartości oferty.

 

 • kryterium nr 4 – doświadczenie wykonawcy – 10%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10.

Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą wykazaną referencjami usługę wymiany oświetlenia na energooszczędne w budynku wielorodzinnym zakończoną w okresie nie dłuższym niż przed upływem 3 lat od terminu składania ofert, jednak nie więcej niż 10 pkt.

 

 • kryterium nr 5 – termin wykonania – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5.

Powyżej 90 dni kalendarzowych – 0 pkt

Do 90 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 1 pkt

Do 80 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 2 pkt

Do 70 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 3 pkt

Do 60 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 4 pkt

Do 50 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 5 pkt

 

 • kryterium nr 6 – termin płatności – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 35 dni – 5 pkt

Od 30 do 35 dni – 4 pkt

Od 22 do 29 dni – 3 pkt

Od 15 do 21 dni – 2 pkt

Od 7 do 14 dni – 1 pkt
UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.
Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 6 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z członkami Zarządu lub członkami Komisji przetargowej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między tymi osobami
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927266. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

Data zamieszczenia: 17.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
z przeprowadzonym przetargiem dotyczącym:

Wymiany oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Wybrano ofertę firmy :

ELEKTRO-DOM  Sp.zo.o

ul. Ks. J . Londzina 4/2

41-800 Zabrze

Data zamieszczenia : 10.08.2017rZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT 2 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest organizowanego przez Zarząd Województwa

Zaproszenie do składania ofert_azbest

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.08.2017 r., godzina 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266

Data zamieszczenia: 26.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
ze złożonymi ofertami  dotyczącymi:- opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT 2 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest organizowanego przez Zarząd Województwa.

Wybrano ofertę firmy :

ECOEN CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. CENTRALNA 5 , PYRZOWICE

42-625 OŻAROWICE

Data zamieszczenia: 11.09.2017 r.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkaniowym Toszecka 86-96”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs organizowanego przez Zarząd Województwa

Zaproszenie do składania ofert_fotowoltaika

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.08.2017 r., godzina 11.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266

Data zamieszczenia: 26.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
ze złożonymi ofertami  dotyczącymi: – opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkaniowym Toszecka 86-96”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs organizowanego przez Zarząd Województwa

Wybrano ofertę firmy :

Agencja Doradztwa Energetycznego

Dawid Lipko

44-100 Gliwice

ul. Tarnogórska 114E

Data zamieszczenia: 11.09.2017 r.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267