Przetargi


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie robót budowlanych przy likwidacji istniejących dodatkowych tzw. drugich wejść do klatek schodowych na poziomie parteru w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 58-62, Sztabu Powstańczego 17-23, Batalionu Kosynierów 2-8, Batalionu Kosynierów 12-18 ,

Zainteresowanym przetargiem Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni od dnia 5.06.2017r. za odpłatnością w wysokości 80 zł brutto (na nw.nr rachunku bankowego z dopiskiem materiały przetargowe i numerem NIP ) . Terminy wykonania prac objętych przetargiem 15.09.2017 r. Wadium w wysokości  3000.00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni –

PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 ( z dopiskiem wadium ) do dnia 28.06.2017 r.

Ofertę w zaklejonej i opisanej kopercie należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 29.06.2017 r . do godziny 11.00

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 29.06.2017 r. o godzinie  12.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728-927-267 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert , negocjacji uzupełniających oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny .ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkaniowym Toszecka 86-96”, w ramach konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16

szczegółowe dokumenty określające sposób postępowania w sprawie wyboru wykonawcy w tym formularz ofertowy udostępniane są bezpłatnie po wysłaniu wiadomości na adres:

sekretariat@szobiszowice.pl lub techniczny@szobiszowice.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267