Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego 17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Zainteresowanym przetargiem Zamawiający przekaże materiały przetargowe od dnia 17.07.2017 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” dostępnym na stronie internetowej www.szobiszowice.pl. Termin wykonania prac objętych przetargiem – do 7.11.2017 r. Oferent startujący w przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 2000 zł na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 31.07.2017r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 01.08.2017r. do godziny 1630.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 02.08.2017r. o godz. – 1100

KRYTERIA OCENY:

 1. Formalne – Złożenie kompletnej oferty zgodnej z SIWZ we wskazanym terminie.
 2. Merytoryczne:
  1. Cena –  60%
  2. Gwarancja –  10%
  3. wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej –  10%
  4. Doświadczenie wykonawcy –  10%
  5. Termin wykonania zamówienia –   5%
  6. Termin płatności –   5%
 • kryterium nr 1 – cena brutto: 60%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Najniższa zaoferowana cena brutto
—————————————————- x 60 % x 100 = …………………..pkt
Cena brutto w badanej ofercie

• kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 1 rok: 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji na wykonane roboty i użyty materiał:
Liczba punktów:
1 rok – 2, 2 lata – 3, 3 lata – 5, 4 lata – 7, 5 lat – 8, 6 lat – 9, 7 lat i więcej – 10 pkt.

 

 • kryterium nr 3 – Wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej,

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

minimum 0% – maksimum 5% ceny.

Liczba punktów:

0% – 0, 1% – 2, 2% – 4, 3% – 6, 4% – 8, 5% – 10 pkt.,

Kaucja gwarancyjna jest to kwota zatrzymywana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej po upływie terminu gwarancji. Z kaucji gwarancyjnej Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej nie jest obowiązkowe. Kaucję ustanawia się procentowo w stosunku do wartości ceny oferty tj. 0% – 5% wartości oferty.

 

 • kryterium nr 4 – doświadczenie wykonawcy – 10%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10.

Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą wykazaną referencjami usługę wymiany oświetlenia na energooszczędne w budynku wielorodzinnym zakończoną w okresie nie dłuższym niż przed upływem 3 lat od terminu składania ofert, jednak nie więcej niż 10 pkt.

 

 • kryterium nr 5 – termin wykonania – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5.

Powyżej 90 dni kalendarzowych – 0 pkt

Do 90 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 1 pkt

Do 80 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 2 pkt

Do 70 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 3 pkt

Do 60 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 4 pkt

Do 50 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 5 pkt

 

 • kryterium nr 6 – termin płatności – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 35 dni – 5 pkt

Od 30 do 35 dni – 4 pkt

Od 22 do 29 dni – 3 pkt

Od 15 do 21 dni – 2 pkt

Od 7 do 14 dni – 1 pkt
UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.
Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 6 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z członkami Zarządu lub członkami Komisji przetargowej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między tymi osobami
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927266. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

Data zamieszczenia: 17.07.2017 r.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT 2 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest organizowanego przez Zarząd Województwa

Zaproszenie do składania ofert_azbest

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.08.2017 r., godzina 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266

Data zamieszczenia: 26.07.2017 r.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkaniowym Toszecka 86-96”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs organizowanego przez Zarząd Województwa

Zaproszenie do składania ofert_fotowoltaika

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.08.2017 r., godzina 11.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266

Data zamieszczenia: 26.07.2017 r.


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267