Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, stanu izolacji w obwodach mieszkaniowych, administracyjnych zgodnie z art. Nr 62 pkt 2 – „Prawo Budowlane” rozdział XV 53 rozporządzenia MSWiA

Oferty należy składać na załączonym formularzu (załącznik nr 1) w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl w terminie do dnia 15.10.2021r. do godz. 12:00.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Data zamieszczenia 29.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 i 4


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkaniowego przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.” na:

Budowę instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkaniowego
przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, a także określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/ od dnia 05.05.2020 r.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, do dnia 30 kwietnia 2021 r., lecz nie dłużej niż 55 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót.

Wadium w wysokości 4.000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 25.01.2021 r. do godziny 1000. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.01.2021r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 25.01.2021 r. o godz. 1100

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927266.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wpłacenia wadium, składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia przetargu w przypadku zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:

– nie uzyska dofinansowania w ramach konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. Nr konkursu: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 lub

– wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

O zmianach potencjalni oferenci będą informowani poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej www.szobiszowice.pl w zakładce przetargi.

załączniki:

 1. Tekst ogłoszenia.
  ogłoszenie o przetargu Budowa Instalacji Fotowoltaicznej
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.
  SIWZ z załącznikami Budowa Instalacji Fotowoltaicznej

Data dodania 04.05.2020 r.

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego:

W związku z niezakwalifikowaniem do otrzymania dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.01.01-IŻ.01-24-363/19 projektu pn.: ”Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkaniowego przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach” z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych przeznaczonych na konkurs przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, postępowanie przetargowe z zachowaniem zasad konkurencyjności zostaje unieważnione.

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego
Data dodania 22.12.2020 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3 na 3 przetargi nieograniczone na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termodernizacji ścian zewnętrznych i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach położonych w Gliwicach przy ulicy:
1.Sztabu Powstańczego 16-20
2. Batalionu Kosynierów 1-7
3. Batalionu Kosynierów 12-18

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą w okresie od 1. marzec 2020 r. do 31. październik 2020 r., przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wadium w wysokości 15.000.00 zł za jeden przetarg oferent powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 02.01.2020 r. do godziny 900 . Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 03.01.2020 r. do godziny:

Nr Postępowania Godzina złożenia oferty Godzina otwarcia oferty
1. SZP 16-20 800 900
2. BK 1-7 900 1000
3. BK 12-18 1000 1100

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 03.01.2020 r.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty oraz określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych w siedzibie Spółdzielni od dnia 20.12.2019 r. za odpłatnością w kwocie 123,00 zł brutto za każde postępowanie z osobna.

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia prze jednego startującego ofert na więcej niż 1 budynek należy spełnić warunku udziału dotyczące: doświadczenia (liczba wyremontowanych budynków i ich powierzchnia), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w zakresie średniorocznego zatrudnienia i posiadanego sprzętu) oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej (opłacone OC oraz zdolność finansowa) łącznie dla wszystkich budynków, dla których zostały złożone oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 728 927 267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenia proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu umowy przy Zamawiającego.

Data dodania 19.12.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie w związku z przetargiem.

Odpowiedzi na zapytanie w związku z przetargiem z dnia 23.12.2019 r.

Data dodania 24.12.2019 r.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE
O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE Projektu
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

modernizację dźwigów osobowych w budynku Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą w okresie od 3. czerwiec 2019 r. do 30. listopad 2019  r., przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wadium w wysokości 15.000,00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 06.05.2019 r. do godziny 900

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 06.05.2019 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 06.05.2019 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:

– wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

– instytucja kontrolująca zgłosi w okresie prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy uwagi skutkujące możliwością odebrania całości lub części dofinansowania.

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

załącznik nr 1a do SIWZ – opis techniczny dźwigów

załącznik nr 1b do SIWZ – przedmiar robót_roboty kwalifikowane

załącznik nr 1c do SIWZ – przedmiar robót_roboty niekwalifikowane

załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o wysokości zatrudnienia

załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz wykonanych robót

załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie w sprawie RODO

załącznik nr 6 do SIWZ – informacja w sprawie RODO

załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy na modernizację dźwigów

Data dodania 19.04.2019 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

PROGRESS Technika Dźwigowa s.c. Paweł Grylicki, Piotr Grylicki,

ogłoszenie wyników postępowania

data dodania 27.05.2019 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. z systemem zarządzania energią w budynku przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach

 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą w okresie w okresie od 18. Maja 2020 r. do 31. Sierpnia 2020 r., przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wadium w wysokości 4.000,00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 29.04.2019 r. do godziny 1000

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 29.04.2019r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 29.04.2019 r. o godz. 1100

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:

– wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone
na wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

– instytucja kontrolująca zgłosi w okresie prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy uwagi skutkujące możliwością odebrania całości lub części dofinansowania.

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu

Uwaga zmianie uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie poprawienia niezgodności w punktowaniu kryteriów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki do SIWZ od 3 do 7_zmieniona_24.04.19 data zmiany 24.04.2019 r.

Załącznik nr 1 a do SIWZ-projekt wykonawczy

Załącznik nr 1 b do SIWZ-przedmiar robót

Załącznik nr 1 c do SIWZ-warunki techniczne podłączenia węzła cieplnego

Załącznik nr 1 d do SIWZ-audyt energetyczny

Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz ofertowy

Załącznik nr 8 do SIWZ-wzór umowy

Data dodania 22.03.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania oferentów wniesione w dniu 16.04.2019 r.

Pytania oferenta dot. pkt. II.3 SIWZ

Odpowiedź na pytanie oferenta_optymalizacja energetyczna_

Opis wymagań SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

data dodania: 16.04.2019 r

Dodatkowa odpowiedź na pytanie z dnia 16.04.2019 r.

data dodania: 23.04.2019 r

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy:

Firma Projektowo-Usługowa Mariusz Bilewski

ogłoszenie wyników postępowania.

data dodania: 27.05.2019 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg
z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33”
na:

wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych
i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi
w budynku
przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach

 

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja
o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji
za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 800.000 zł brutto, polegającą na wykonaniu ocieplenia w systemie kotwienia ścian osłonowych budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej powyżej 3.000 m2.

Celem wykazania spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić załącznik nr 2 oraz przedłożyć referencje potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ponadto zamawiający wymaga złożenia dokumentu autoryzacyjnego stosowania w praktyce przez wykonawcę zaproponowanego systemu ociepleń wystawionego przez producenta.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a) dysponuje osobą zatrudnioną przy bezpośredniej realizacji zamówienia, o minimalnych poniższych kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zadania: 

Kierownik budowy:

 1. osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
 2. osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 3. osoba posiadająca doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych przez cały okres realizacji inwestycji dla przynajmniej jednej roboty o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto polegającej na termomodernizacji budynku wielokondygnacyjnego.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych na podstawie  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dopuszcza odpowiadające im   uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

b) dysponuje, lub w dacie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem niezbędnym
do realizacji zamówienia w postaci: rusztowania, wyciągów przyściennych oraz agregatów prądotwórczych lub przestawnych przyłączy energii elektrycznej z wbudowanym licznikiem;

c) Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – posiadał średnioroczne zatrudnienie (umowa o pracę) w liczbie co najmniej 12 pracowników.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100) wraz z dowodem opłacenia składek;
 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 zł. w okresie nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 1. braku zaległości względem Urzędu Skarbowego i ZUS

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie posiada zaległości
w zapłacie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 1. brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub członkami zarządu Zamawiającego lub członkami komisji przetargowej a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OCENA I PORÓWNANIE OFERT

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych jeżeli w trakcie jej rozpatrywania okaże się, że nie spełnia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Regulaminu przetargów.

 1. KRYTERIA OCENY
  1. Cena                                                      – 75%
  2. Gwarancja                                            – 12%
  3. Termin wykonania zamówienia          – 10%
  4. Termin płatności                                 – 3%
 2. Waga poszczególnych kryteriów określona jest na podstawie Regulaminu organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach, dostępnym na stronie internetowej spółdzielni (www.szobiszowice.pl):

a) kryterium nr 1 – cena brutto: 75%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 75 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Najniższa zaoferowana cena brutto
—————————————————- x 75 % x 100 = …………………..pkt
Cena brutto w badanej ofercie

b) kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 5 lat:

Okres gwarancji na zastosowany materiał i wykonane prace, (w szczególności zielone wykwity na elewacji, spękania tynków, zalania wskutek nieprawidłowego montażu etc.) . Oferta wykonawcy, który nie udzieli gwarancji lub udzieli gwarancji na krótszy niż podstawowy, obowiązkowy 5-letni okres zostanie odrzucona. Gwarancja podstawowa (obowiązkowa) – 5 lat. Punktowany jest okres gwarancji udzielony ponad obowiązkową 5 – letnią gwarancję. Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 12 punktów. Okres gwarancji na wykonane roboty rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego końcowego odbioru robót i jest liczony w pełnych latach.

Liczba punktów:

5 lat – 1 pkt., 6 lat – 2 pkt., 7 lat – 4 pkt., 8 lat – 6 pkt., 9 lat – 8 pkt., 10 lat – 10 pkt., więcej niż 10 lat – 12 pkt.

c) kryterium nr 3 – termin wykonania – 10%

Maksymalna ilość punktów, jakie ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10. Termin wykonania musi zawierać się w okresie: od 1. marzec 2019r. do 31. październik 2019r.

Powyżej 245 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót oferta zostanie odrzucona.

Do 245 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 0 pkt

Do 210 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 1 pkt

Do 200 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 2 pkt

Do 190 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 3 pkt

Do 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 4 pkt

Do 170 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 5 pkt

Do 160 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 6 pkt

Do 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 7 pkt

Do 140 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 8 pkt

Do 130 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 9 pkt

Do 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 10 pkt

d) kryterium nr 4 – termin płatności – 3%

Powyżej 30 dni – 3 pkt.

Od 15 do 30 dni – 2 pkt.

Powyżej 7 do 14 dni – 1 pkt.

7 dni – 0 pkt.

Oferty przewidujące termin płatności krótszy niż 7 dni zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów. Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 4 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą w okresie od 1. marzec 2019 r. do 31. październik 2019 r., przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wadium w wysokości 40.000,00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 22.11.2018 r. do godziny 900

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie
o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 22.11.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 22.11.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:

– wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

– instytucja kontrolująca zgłosi w okresie prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy uwagi skutkujące możliwością odebrania całości lub części dofinansowania.

Treść ogłoszenia – ogłoszenie

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 1 – załącznik nr 1 do SIWZ – decyzja – pozwolenie budowlane
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 2 – załącznik nr 1 do SIWZ – uprawnienia projektanta
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 3 – załącznik nr 1 do SIWZ – projekt budowlany – część opisowa
 5. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 4 – załącznik nr 1 do SIWZ – projekt budowlany – część rysunkowa
 6. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 5 – załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowa specyfikacja techniczna
 7. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 6 – załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna systemu ociepleń
 8. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 7 –załącznik nr 1 do SIWZ – przedmiary robót
 9. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 8 – załącznik nr 1 do SIWZ – decyzja RDOŚ – opinia ornitologiczna
 10. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 9 – załącznik nr 1 do SIWZ – audyt energetyczny
 11. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy
 12. Załączniki do SIWZ od nr 3 do nr 9 – wzory wykazów i oświadczeń – załączniki nr 3-9 do SIWZ – formularze wykazów i oświadczeń
 13. Załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy – załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy

data dodania: 30.10.2018 r.

Odpowiedzi na zapytania oferentów wniesione w dniu 15.11.2018 r.

odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów w sprawie dokumentów przetargowych_16.11.2018 r.

data dodania: 16.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.11.2018 r.

Ogłoszenie wyników z dnia 7.12.2018 r. Wybrano ofertę firmy:

REM BUD Comfort Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

Bolesława Prusa 42

40-619 Katowice

Ogłoszenie wyników postępowania_7.12.2018 r.

informacja o uzyskanej ilości punktów przez oferentów z informacją o odrzuceniu ofert lub wykluczeniu oferentów_7.12.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE”
na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych i ociepleniem dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Batalionu Kosynierów 1-7

 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, a także określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 40 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 5000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 30.07.2018 r. do godziny 900. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 30.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 30.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.1

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.2

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.3

zał nr 1_przedmiar robót_cz.4

zał nr 1_specyfikacja techniczna_cz.5

zał nr 2_formularz ofertowy

zał nr 3 i 4_informacja RODO i oświadczenie RODO

zał nr 5_projekt umowy

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy WOLIMPEX, Władysław Wolak

ogłoszenie wyników

data dodania: 06.08.2018 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” realizuje projekt pt.:

„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1.211.940,25 zł


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachów oraz stropów nad piwnicami w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 102 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 8000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 23.07.2018r. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 24.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 24.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie
w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

ogłoszenie o przetargu na docieplenie stropów piwnic i stropodachów

SIWZ docieplenie stropów piwnic i stropodachów_SZP_25-33

załącznik nr 1 do SIWZ_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy

załączniki do SIWZ od nr 3 do nr 10

data dodania: 05.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy MILENIUM Ryszard Durczak
ogłoszenie wyników

data dodania: 30.07.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie poziomów c.o. z płukaniem instalacji oraz z zamontowaniem hydraulicznej regulacji podpionowej c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 62 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 7000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 23.07.2018r. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 24.07.2018r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 24.07.2018 r. o godz. 1100

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie
w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

ogloszenie o przetargu_wymiana poziomów c.o._regulacja_płukanie

SIWZ wymiana poziomów c.o._regulacja_płukanie_SZP_25-33

Załącznik nr 1 do SIWZ_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załączniki do SIWZ od nr 3 do nr 10

data dodania: 06.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy Firma Projektowo-Usługowa Mariusz Bilewski

ogłoszenie wyników

data dodania: 30.07.2018 r.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE
O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE Projektu
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji węzła cieplnego, wymiany poziomów i płukania instalacji c.o., regulacji podpionowej c.o. i c.w.u. z systemem zarządzania energią
w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33”

Pełna treść zapytania (SIWZ) w załączeniu (do pobrania):

SIWZ_z_załącznikami

Wadium w wysokości  2 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 09.03.2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3  w terminie do dnia 13.03.2018 r. do godz. 1000 OFERTY złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2018 o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data zamieszczenia 26.02.2018 r.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: A.F.P. s.c. Alina, Florian Piechurscy

ogłoszenie wyników


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

przedstawia zapytanie ofertowe

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)

na wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów oraz stropów nad piwnicami w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Pełna treść zapytania w załączeniu (do pobrania):

zapytanie ofertowe_SIWZ_z załącznikami
Wadium w wysokości  2 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 19.02.2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3  w terminie do dnia 21.02.2018 r. do godz. 1000 OFERTY złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data zamieszczenia 06.02.2018 r.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: Studio Projektowe Adrian Gajda, ul. W. Roździeńskiego 2, 41-946  Piekary Śląskie

Ogłoszenie wyników postępowaniaOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego 17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Zainteresowanym przetargiem Zamawiający przekaże materiały przetargowe od dnia 17.07.2017 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” dostępnym na stronie internetowej www.szobiszowice.pl. Termin wykonania prac objętych przetargiem – do 7.11.2017 r. Oferent startujący w przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 2000 zł na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 31.07.2017r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 01.08.2017r. do godziny 1630.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 02.08.2017r. o godz. – 1100

KRYTERIA OCENY:

 1. Formalne – Złożenie kompletnej oferty zgodnej z SIWZ we wskazanym terminie.
 2. Merytoryczne:
  1. Cena –  60%
  2. Gwarancja –  10%
  3. wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej –  10%
  4. Doświadczenie wykonawcy –  10%
  5. Termin wykonania zamówienia –   5%
  6. Termin płatności –   5%
 • kryterium nr 1 – cena brutto: 60%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Najniższa zaoferowana cena brutto
—————————————————- x 60 % x 100 = …………………..pkt
Cena brutto w badanej ofercie

• kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 1 rok: 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji na wykonane roboty i użyty materiał:
Liczba punktów:
1 rok – 2, 2 lata – 3, 3 lata – 5, 4 lata – 7, 5 lat – 8, 6 lat – 9, 7 lat i więcej – 10 pkt.

 • kryterium nr 3 – Wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej,

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

minimum 0% – maksimum 5% ceny.

Liczba punktów:

0% – 0, 1% – 2, 2% – 4, 3% – 6, 4% – 8, 5% – 10 pkt.,

Kaucja gwarancyjna jest to kwota zatrzymywana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej po upływie terminu gwarancji. Z kaucji gwarancyjnej Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej nie jest obowiązkowe. Kaucję ustanawia się procentowo w stosunku do wartości ceny oferty tj. 0% – 5% wartości oferty.

 • kryterium nr 4 – doświadczenie wykonawcy – 10%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10.

Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą wykazaną referencjami usługę wymiany oświetlenia na energooszczędne w budynku wielorodzinnym zakończoną w okresie nie dłuższym niż przed upływem 3 lat od terminu składania ofert, jednak nie więcej niż 10 pkt.

 • kryterium nr 5 – termin wykonania – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5.

Powyżej 90 dni kalendarzowych – 0 pkt

Do 90 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 1 pkt

Do 80 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 2 pkt

Do 70 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 3 pkt

Do 60 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 4 pkt

Do 50 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 5 pkt

 • kryterium nr 6 – termin płatności – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 35 dni – 5 pkt

Od 30 do 35 dni – 4 pkt

Od 22 do 29 dni – 3 pkt

Od 15 do 21 dni – 2 pkt

Od 7 do 14 dni – 1 pkt
UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.
Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 6 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z członkami Zarządu lub członkami Komisji przetargowej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między tymi osobami
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927266. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

Data zamieszczenia: 17.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
z przeprowadzonym przetargiem dotyczącym:

Wymiany oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Wybrano ofertę firmy :

ELEKTRO-DOM  Sp.zo.o

ul. Ks. J . Londzina 4/2

41-800 Zabrze

Data zamieszczenia : 10.08.2017r

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267