Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Montaż tzw. listew poręczowych standard typu PCV na pochwytach poręczy stalowych w zasobach klatek schodowych.

Oferty należy składać na załączonym formularzu drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 10.02.2021 r. do godz. 14:00. Tel. kontaktowy 728 – 927 – 267

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo

Data dodania 27.01.2021 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3 na 3 przetargi nieograniczone na:

Wykonanie robót posadzkarskich w pełnym zakresie technologicznym klatek schodowych w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 i 5,
oraz Sokoła 4 w Gliwicach.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – do 31.03.2021r. lecz nie dłużej niż 30dni.

Wadium w wysokości 7.000.00 zł za jeden przetarg oferent powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 03.11.2020 r. do godziny 900 . Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 04.11.2020 r. do godziny 900

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 04.11.2020 r. o godz 09:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 728 927 267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Data dodania 21.10.2020 r.

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr2
 3. Oświadczenie wykonawcy + RODO – załacznik nr3 i nr4
 4. Szablon Umowy – załącznik nr5
 5. Przedmiar robót – załącznik nr 1a
 6. Przedmiar robót – załącznik nr 1b
 7. Przedmiar robót – załącznik nr 1c

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

Zakład Elektryczny ELKO Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10 , 44-100 Gliwice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3 na 3 przetargi nieograniczone na:

Wykonanie robót malarskich w pełnym zakresie technologicznym klatek schodowych w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 i 5,
ul. Batalionu Kosynierów 4 oraz Sokoła 4 w Gliwicach.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – Sztabu Powstańczego 3 i 5 oraz Batalionu Kosynierów 4 – do 30.04.2021r., Sokoła 4 – IV kwartał 2021r. lecz nie dłużej niż 90dni.

Wadium w wysokości 10.000.00 zł za jeden przetarg oferent powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 03.11.2020 r. do godziny 900 . Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 04.11.2020 r. do godziny 900

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 04.11.2020 r. o godz 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 728 927 267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Data dodania 21.10.2020 r.

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr2
 3. Oświadczenie wykonawcy + RODO – załacznik nr3 i nr4
 4. Szablon Umowy – załącznik nr5
 5. Przedmiar robót – załącznik nr 1a
 6. Przedmiar robót – załącznik nr 1b
 7. Przedmiar robót – załącznik nr 1c
 8. Przedmiar robót – załącznik nr 1d

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

DOMOS REMONT I BUDOWA Szymon Kwaśny,
ul. Stefana Batorego 20 , 43-200 Pszczyna


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Remont boksu śmietnikowego przy budynku Sztabu Powstańczego 1-15 w Gliwicach.

Oferty należy składać na załączonym formularzu drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 13.10.2020 r.
do godz. 14:00.

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo
Przedmiar robót nr 1
Przedmiar robót nr 2

Data dodania 29.09.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Wykonanie robót ziemno – brukarskich przy remoncie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy budynku
ul. Sztabu Powstańczego 1-15 w Gliwicach

Oferty należy składać na załączonym formularzu drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 30.09.2020 r.
do godz. 14:00.

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo
Przedmiar robót – Zadanie nr – 1
Przedmiar robót – Zadanie nr – 2
Przedmiar robót – Zadanie nr – 3
Przedmiar robót – Zadanie nr – 4
Przedmiar robót – Zadanie nr – 5
Przedmiar robót – Zadanie nr – 6

Data dodania 18.09.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Wymiana głównego zasilania z rozdzielnicami i osprzętem w budynku przy ul. Sokoła 4 w Gliwicach

Oferty należy składać na załączonym formularzu wraz z opisem
i  specyfikacją techniczną montowanych urządzeń i osprzętu drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 21.08.2020 r.
do godz. 12:00.

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo

Data dodania 13.08.2020 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

Elektro-dom Sp. z.o.o
ul. Jana III Sobieskiego 32c , 41-800 Zabrze


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Montaż szlabanu na parkingu przy budynku Batalionu Kosynierów 1-7
w Gliwicach

Oferty należy składać na załączonym formularzu wraz ze specyfikacją techniczną pilota, szlabanu oraz słupków drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 31.07.2020 r. do godz. 12:00.

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo
rzut parkingu Batalionu Kosynierów 1-7

Data dodania 23.07.2020 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

Elektro-dom Sp. z.o.o
ul. Jana III Sobieskiego 32c , 41-800 Zabrze


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Wykonanie przeliczenia współczynnika korekcyjnego LAF.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia
18.05.2020 r.
do godz. 14:00.

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo

Data dodania 11.05.2020 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkaniowego przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.” na:

Budowę instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkaniowego
przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, a także określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/ od dnia 05.05.2020 r.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, do dnia 30 kwietnia 2021 r., lecz nie dłużej niż 55 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót.

Wadium w wysokości 4.000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 25.01.2021 r. do godziny 1000. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.01.2021r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 25.01.2021 r. o godz. 1100

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927266.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wpłacenia wadium, składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia przetargu w przypadku zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:

– nie uzyska dofinansowania w ramach konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. Nr konkursu: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 lub

– wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

O zmianach potencjalni oferenci będą informowani poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej www.szobiszowice.pl w zakładce przetargi.

załączniki:

 1. Tekst ogłoszenia.
  ogłoszenie o przetargu Budowa Instalacji Fotowoltaicznej
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.
  SIWZ z załącznikami Budowa Instalacji Fotowoltaicznej

Data dodania 04.05.2020 r.

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego:

W związku z niezakwalifikowaniem do otrzymania dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.01.01-IŻ.01-24-363/19 projektu pn.: ”Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkaniowego przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach” z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych przeznaczonych na konkurs przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, postępowanie przetargowe z zachowaniem zasad konkurencyjności zostaje unieważnione.

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego
Data dodania 22.12.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Dostawę wraz z montażem stolarki drzwi zewnętrznych wejściowych o konstrukcji aluminiowej na bazie profilu tzw. ciepłego spełniającego warunkom technicznym obowiązującym od 2021 r. w zakresie przenikalności cieplnej budynku Batalionu Kosynierów 1-7.

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia
25.03.2020 r.
do godz. 14:00.

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo

Data dodania 18.03.2020 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

RENOMA KATARZYNA LASOTA
ul. Kozielska 89, 44-100 Gliwice

Data dodania 27.03.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Dostawę wraz z montażem stolarki drzwi zewnętrznych wejściowych o konstrukcji aluminiowej na bazie profilu tzw. ciepłego spełniającego warunkom technicznym obowiązującym od 2021 r. w zakresie przenikalności cieplnej budynku Sztabu Powstańczego 16-20.

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie ul. Sztabu Powstańczego 3 lub drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 11.03.2020 r. do godz. 14:00

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo

Data dodania 03.03.2020 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

RENOMA KATARZYNA LASOTA
ul. Kozielska 89, 44-100 Gliwice

Data dodania 12.03.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 Dostawę wraz z montażem stolarki drzwi zewnętrznych wejściowych o konstrukcji aluminiowej na bazie profilu tzw. ciepłego spełniającego warunkom technicznym obowiązującym od 2021 r. w zakresie przenikalności cieplnej budynku Batalionu Kosynierów 12-18.

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie ul. Sztabu Powstańczego 3 lub drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 03.03.2020 r. do godz. 14:00

Załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie wykonawcy+rodo

Data dodania 25.02.2020 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

RENOMA KATARZYNA LASOTA
ul. Kozielska 89, 44-100 Gliwice

Data dodania 03.03.2020r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 5 b o pow. użytkowej 19,91 m2 z przeznaczeniem na działalność o niskiej uciążliwości dla otoczenia. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 728927260 lub 728927266. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 – 15 zł netto/m-c. Oferty pisemne wraz z proponowaną stawką czynszu za najem lokalu (zł/m2 pow. lokalu/miesiąc/netto), określeniem rodzaju prowadzonej działalności oraz dowodem wpłacenia wadium w wysokości 500 zł należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 14.02.2020 r. do godz. 900.

Najemca lokalu zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia kaucji będącej zabezpieczeniem lokalu i urządzeń w nim znajdujących się. Wysokość zabezpieczenia i termin jej wpłaty określa umowa o najem lokalu, którą z najemcą zawiera Zarząd Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ogłoszenie o przetargu na lokal Sztabu Powstańczego 5B

Data zamieszczenia: 06.02.2020 r.

wybrano ofertę Pani Ewy Pasternak

Data zamieszczenia: 17.02.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach zaprasza do składania ofert na prowadzenie nadzorów inwestorskich robót polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Sztabu Powstańczego 16-20, ul. Batalionu Kosynierów 1-7, ul. Batalionu Kosynierów 12-18  w Gliwicach.

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zapytania jest:
– prowadzenie nadzorów inwestorskich robót polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy:
– ul. Sztabu Powstańczego 16-20,
– ul. Batalionu Kosynierów 1-7,
– ul. Batalionu Kosynierów 12-18
w Gliwicach, (…)

 1. Termin realizacji umowy.

Zamówienie będzie wykonywane od podpisania umowy w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz złożenia oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego do 31.10.2020 r., lub do zakończenia realizacji robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót.(…)

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) z podpisanym oświadczeniem RODO (zał. nr 2) oraz wykazem prowadzonych nadzorów inwestorskich z okresu ostatnich 4 lat.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni, przesłać pocztą lub pocztą e-mail na adres: techniczny@szobiszowice.pl do dnia  05.02.2020 r. Płatność za usługę zostanie dokonana na podstawie faktury VAT lub rachunku z terminem płatności – 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w szczególności w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Pełen tekst zapytania do pobrania poniżej:

zaproszenie do składania ofert

załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

wybrano ofertę Pana Andrzeja Nowaka


OGŁOSZENIE WYNIKU
PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH NA:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termodernizacji ścian zewnętrznych i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach położonych w Gliwicach przy ulicy:

 1. Sztabu Powstańczego 16-20
 2. Batalionu Kosynierów 1-7
 3. Batalionu Kosynierów 12-18

wybrano:

 1. Dla budynku Sztabu Powstańczego 16-20 ofertę firmy:
  ELBUD Bytom
  Elżbieta Baszyńska
  41-902 Bytom, ul. Składowa 2
 2. Dla budynku Batalionu Kosynierów 1-7 ofertę firmy:
  ELBUD Bytom
  Elżbieta Baszyńska
  41-902 Bytom, ul. Składowa 2
 3. Dla budynku Batalionu Kosynierów 12-18 ofertę firmy:
  Przedsiębiorstwo Budowlane Projektowo-Usługowo-Handlowe „WOLIMPEX”
  inż. Władysław Wolak
  44-164 Gliwice, ul. Kozielska 501

ogłoszenie wyników

dodano 21.01.2020r.


W sprawie wynajmu lokali użytkowych prosimy o kontakt pod nr 728927266 

Spółdzielnia posiada wolny lokal do wynajęcia o powierzchni użytkowej 19,91 m2, zlokalizowany w budynku Sztabu Powstańczego 1-15. Lokal wyposażony w wc. Lokal może być wykorzystywany w celach handlowych, usługowych lub magazynowych/archiwum. W sprawie najmu prosimy o kontakt pod nr 728927266


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3 na 3 przetargi nieograniczone na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termodernizacji ścian zewnętrznych i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach położonych w Gliwicach przy ulicy:
1.Sztabu Powstańczego 16-20
2. Batalionu Kosynierów 1-7
3. Batalionu Kosynierów 12-18

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą w okresie od 1. marzec 2020 r. do 31. październik 2020 r., przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wadium w wysokości 15.000.00 zł za jeden przetarg oferent powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 02.01.2020 r. do godziny 900 . Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 03.01.2020 r. do godziny:

Nr Postępowania Godzina złożenia oferty Godzina otwarcia oferty
1. SZP 16-20 800 900
2. BK 1-7 900 1000
3. BK 12-18 1000 1100

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 03.01.2020 r.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty oraz określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych w siedzibie Spółdzielni od dnia 20.12.2019 r. za odpłatnością w kwocie 123,00 zł brutto za każde postępowanie z osobna.

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia prze jednego startującego ofert na więcej niż 1 budynek należy spełnić warunku udziału dotyczące: doświadczenia (liczba wyremontowanych budynków i ich powierzchnia), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w zakresie średniorocznego zatrudnienia i posiadanego sprzętu) oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej (opłacone OC oraz zdolność finansowa) łącznie dla wszystkich budynków, dla których zostały złożone oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 728 927 267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenia proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu umowy przy Zamawiającego.

Data dodania 19.12.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie w związku z przetargiem.

Odpowiedzi na zapytanie w związku z przetargiem z dnia 23.12.2019 r.

Data dodania 24.12.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza zapytanie ofertowe na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych przy utwardzeniu miejsc postojowych przy budynku ul. Toszecka 86-96 w Gliwicach.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie ul. Sztabu Powstańczego 3 lub drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 25.11.2019 r. do godz. 14:00

Załączniki:

zapytanie+formularz ofertowy + rodo

Data dodania 13.11.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza zapytanie ofertowe na:

Dostawę stolarki okiennej o konstrukcji PCV wraz z montażem zgodnie z podanymi warunkami w lokalu użytkowym na poziomie parteru budynku Sztabu Powstańczego 3.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie ul. Sztabu Powstańczego 3 lub drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 14.11.2019 r. do godz. 15:00

Załączniki:

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

oświadczenie w sprawie RODO

Data dodania 31.10.2019 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

RENOMA KATARZYNA LASOTA
ul. Kozielska 89, 44-100 Gliwice

Data dodania 02.12.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza zapytanie ofertowe na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz posadzkarskich w pełnym zakresie technologicznym klatek schodowych w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 1 i 9
w Gliwicach.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie ul. Sztabu Powstańczego 3 lub drogą mailową na adres techniczny@szobiszowice.pl do dnia 14.11.2019 r. do godz. 14:00

Załączniki:

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

Przedmiar robót Sztabu Powstańczego 1

Przedmiar robót Sztabu Powstańczego 9

oświadczenie w sprawie RODO

Data dodania 31.10.2019 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót polegających na dociepleniu stropodachu wentylowanego w budynku przy ul. Toszecka 86-96 w Gliwicach

Materiały przetargowe dostępne są w załącznikach poniżej lub do pobrania w siedzibie Spółdzielni za odpłatnością 61,50 zł od dnia 23.10.2019r.

Wadium w wysokości 3000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice

-PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 05.11.2019r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 06.11.2019r. do godz. 0900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 06.11.2019r.
o godz. 1000.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą lecz nie dłużej niż 26 dni od daty przekazania terenu robót

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 728-927-267(262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ – ogólny opis techniczny wraz z przedmiarem

załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz osób

załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz sprzętu

załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy

załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dot. RODO

załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie kierownika budowy

załącznik nr 9 do SIWZ – Informacja dot. RODO

załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt umowy

Data dodania 23.10.2019 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

AW-TERM ANETA WOLSKA
Aneta Podleżyńska
ul. Kosmonautów 3, 41-250 Czeladź

ogłoszenie wyników postępowania

Data dodania 20.11.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice ” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu na :

Opracowanie wniosku aplikacyjnego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z aktualizacją audytów efektywności energetycznej dla budynków:

A. Sztabu Powstańczego 16-20

B. Batalionu Kosynierów 1-7

C. Batalionu Kosynierów 12-18

D. Toszecka 86-96

Termin wykonania wniosków wraz z aktualizacją audytów – 2.12.2019 r.

Oferty  należy składać na załączonym formularzu do dnia 28.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni lub przesyłając na adres: techniczny@szobiszowice.pl

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data dodania 21.10.2019

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Agencja doradztwa energetycznego
Dawid Lipko
ul. Tarnogórska 114E
44-100 Gliwice

data dodania 05.11.2019r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót posadzkarskich w pełnym zakresie technologicznym klatek schodowych
w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 1 i 9
w Gliwicach.

Materiały przetargowe dostępne są w załącznikach poniżej lub do pobrania w siedzibie Spółdzielni za odpłatnością 61,50 zł od dnia 14.10.2019r.

Wadium w wysokości 4000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice

-PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 25.10.2019r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 28.10.2019r. do godz. 1030.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 28.10.2019r.
o godz. 1100.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – do 28.02.2020r. lecz nie dłużej niż 30 dni.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 728-927-267(262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

załącznik nr 1a do SIWZ – przedmiar robót Sztabu Powstańczego 1

załącznik nr 1b do SIWZ – przedmiar robót Sztabu Powstańczego 9

załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie w sprawie RODO

załącznik nr 4 do SIWZ – informacja w sprawie RODO

załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy na wykonanie robót posadzkarskich

Data dodania 14.10.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice ” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert :

Na jednorazowe czyszczenie  powierzchni podłóg  korytarzy (płytki gress) w budynku mieszkalnym 4 klatkowym Sztabu Powstańczego 58-62 . 

Prosimy o składanie ofert w siedzibie Spółdzielni lub na adres mailowy administracja@szobiszowice.pl do dnia 18.10.2019r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia ścian zewnętrznych,
budynków wielorodzinnych mieszczących się przy ulicy Sztabu Powstańczego 1-15,
Sztabu Powstańczego 17-23 i Batalionu Kosynierów 2-8. 

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem do 31.01.2020 r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 28.10.2019 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 28.10.2019 r. o godz. 1030

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie
w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty
 2. Negocjacji uzupełniających.
 3. Unieważnienia postępowania bez uzasadnienia i podania przyczyny,
  w szczególności w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów  znacznie przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt umowy

załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Data dodania 11.10.2019r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy :

TBA Sp. z o.o

Jasna 28

44-100 Gliwice

ogłoszenie wyników postępowania

Data dodania 04.11.2019r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót malarskich w pełnym zakresie technologicznym klatek schodowych
w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 1 i 9
oraz ul. Toszecka  86 i 90 w Gliwicach.

Materiały przetargowe dostępne są w załącznikach poniżej lub do pobrania w siedzibie Spółdzielni za odpłatnością 61,50 zł od dnia 02.10.2019r.

Wadium w wysokości 7000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice

-PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 15.10.2019r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 16.10.2019r. do godz. 0900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 16.10.2019r.
o godz. 1000.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – do 30.04.2020r. lecz nie dłużej niż 90 dni.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 728-927-267(262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

załącznik nr 1a do SIWZ – przedmiar robót Sztabu Powstańczego 1

załącznik nr 1b do SIWZ – przedmiar robót Sztabu Powstańczego 9

załącznik nr 1c do SIWZ – przedmiar robót_Toszecka 86 i 90

załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie w sprawie RODO

załącznik nr 4 do SIWZ – informacja w sprawie RODO

załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy na wykonanie robót malarskich

Data dodania 01.10.2019 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

DOMOS Remont i Budowa
Szymon Kwaśny
43-200 Pszczyna St.Batorego 20

ogłoszenie wyników postępowania

Data dodania 16.10.2019 r.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE
O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE Projektu
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice ” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert :

Wymiany zestawu hydroforowego zabudowanego
w pomieszczeniu hydroforowni przy budynku
ul. Toszecka 86-96 w Gliwicach

Oferty  można składać do dnia 12.09.2019 roku

zapytanie ofertowe

Data dodania 03.09.2019

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

FluidControl Sp. z o.o
ul. Wiązowa 5
40-175 Katowice


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice ” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert :

Roboty Rozbiórkowo-Wyburzeniowe
zadaszenia nad drogą wewnętrz-osiedlową
w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 7.

Oferty  można składać na załączonym formularzu.

Zapytanie + formularz ofertowy

Data dodania 15.07.2019

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Wiert-Tech Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 5/5
42-600 Tarnowskie Góry

Data dodania 25.07.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice ” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert :

Przegląd systemu oddymiania i oświetlenia awaryjnego
w budynkach Sokoła 4 i Toszecka 86-96

Oferty  można składać do dnia 17. 06. 2019 r.  na załączonym formularzu.

Zapytanie + formularz ofertowy

Data dodania 10.06.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice ” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert :

Roboty remontowe na instalacji c.o. w klatkach schodowych w budynku przy ul. Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach 

Oferty  można składać do dnia 14. 06. 2019 r.  na załączonym formularzu.

Zapytanie + formularz ofertowy

Data dodania 31.05.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Malowanie przedsionków klatek schodowych budynku przy ul. Sztabu Powstańczego 17-23

Przedmiot zamówienia:

-wykonanie tynków mozaikowych do poziomu lamperii

-malowanie ścian i sufitów

-uzupełnienie tynków

Zalecamy przeprowadzenie wizji lokalnej.

Data dodania 29.05.2019

Prace powinny zostać wykonane do dnia 16 lipca 2019 roku.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

SZTABU POWSTAŃCZEGO 5

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, w związku z przeprowadzonym postępowaniem na najem lokalu użytkowego przy ul. Sztabu Powstańczego 5 o pow. użytkowej 47,30 mwybrano ofertę firmy:

MK nails Marzena Kukiełka


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

modernizację dźwigów osobowych w budynku Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą w okresie od 3. czerwiec 2019 r. do 30. listopad 2019  r., przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wadium w wysokości 15.000,00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 06.05.2019 r. do godziny 900

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 06.05.2019 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 06.05.2019 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:

– wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

– instytucja kontrolująca zgłosi w okresie prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy uwagi skutkujące możliwością odebrania całości lub części dofinansowania.

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

załącznik nr 1a do SIWZ – opis techniczny dźwigów

załącznik nr 1b do SIWZ – przedmiar robót_roboty kwalifikowane

załącznik nr 1c do SIWZ – przedmiar robót_roboty niekwalifikowane

załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o wysokości zatrudnienia

załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz wykonanych robót

załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie w sprawie RODO

załącznik nr 6 do SIWZ – informacja w sprawie RODO

załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy na modernizację dźwigów

Data dodania 19.04.2019 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

PROGRESS Technika Dźwigowa s.c. Paweł Grylicki, Piotr Grylicki,

ogłoszenie wyników postępowania

data dodania 27.05.2019 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. z systemem zarządzania energią w budynku przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach

 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą w okresie w okresie od 18. Maja 2020 r. do 31. Sierpnia 2020 r., przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wadium w wysokości 4.000,00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 29.04.2019 r. do godziny 1000

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 29.04.2019r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 29.04.2019 r. o godz. 1100

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:

– wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone
na wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

– instytucja kontrolująca zgłosi w okresie prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy uwagi skutkujące możliwością odebrania całości lub części dofinansowania.

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu

Uwaga zmianie uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie poprawienia niezgodności w punktowaniu kryteriów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki do SIWZ od 3 do 7_zmieniona_24.04.19 data zmiany 24.04.2019 r.

Załącznik nr 1 a do SIWZ-projekt wykonawczy

Załącznik nr 1 b do SIWZ-przedmiar robót

Załącznik nr 1 c do SIWZ-warunki techniczne podłączenia węzła cieplnego

Załącznik nr 1 d do SIWZ-audyt energetyczny

Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz ofertowy

Załącznik nr 8 do SIWZ-wzór umowy

Data dodania 22.03.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania oferentów wniesione w dniu 16.04.2019 r.

Pytania oferenta dot. pkt. II.3 SIWZ

Odpowiedź na pytanie oferenta_optymalizacja energetyczna_

Opis wymagań SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

data dodania: 16.04.2019 r

Dodatkowa odpowiedź na pytanie z dnia 16.04.2019 r.

data dodania: 23.04.2019 r

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy:

Firma Projektowo-Usługowa Mariusz Bilewski

ogłoszenie wyników postępowania.

data dodania: 27.05.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

uzupełnienie listw poręczowych (pochwytów) PCV „na gorąco” w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni, przesłać pocztą lub pocztą e-mail na adres: techniczny@szobiszowice.pl do dnia  20.05.2019 r.

Data dodania 18.04.2019 r.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy:

Firma Projektowo-Usługowa Mariusz Bilewski

ogłoszenie wyników postępowania.

Data dodania: 27.05.2019 r.


Ogłoszenie

W wyniku złożonych ofert na  zapytanie ofertowe na

Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na gorąco.

Została wybrana oferta firmy :

Eurotech Sp. z o.o.
ul.Hagera 41
41-800 Zabrze


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia ścian zewnętrznych, budynków wielorodzinnych mieszczących się
przy ulicy Sztabu Powstańczego 16-20, Batalionu Kosynierów 1-7
i Batalionu Kosynierów 12-18
 

Zapytanie ofertowe_projekty docieplenia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_projekt umowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy

Data dodania 13.02.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

„Docieplenie stropodachu budynku przy ul. Sokoła 4 w Gliwicach granulatem wełny mineralnej oraz wełny natryskowej „.

Zapytanie ofertowe Sokoła 4


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach

  przy ul.  Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie robót malarskich w pełnym zakresie technologicznym klatek schodowych   

w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 5 i 15

oraz ul. Toszecka klatki nr 88,92,96 w Gliwicach.

Zainteresowanym przetargiem, Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni od dnia 15.11.2018r za odpłatnością w wysokości 36,90 zł brutto
po przedstawieniu dowodu wpłaty ( na nw. nr rachunku z dopiskiem materiały przetargowe

i numerem NIP  ).

Wadium w wysokości 7000,00 zł , należy wpłacić  na  konto Spółdzielni  SM Szobiszowice

– PKO BP I/O  Gliwice  87 1020 2401 0000 0102 0038 4909  do  dnia  29.11.2018r.

Oferty  w  zaklejonych  i  opisanych  kopertach  należy składać  w  sekretariacie Spółdzielni

w terminie do  30.11.2018r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3

w dniu  30.11.2018r.  o godz. 10:00.

Termin  wykonania  prac  objętych  przetargiem  I kwartał 2019r.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267 (262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu została wybrana oferta firmy :

MALARSTWO-TAPECIARSTWO

USŁUGI BUDOWLANE

Szymon Kwaśny z Pszczyny


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie remontu daszków wiatrołapów budynku przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach .

Remont daszków wiatrołapów zapytanie

Remont daszków wiatrołapów rodo

Remont daszków wiatrołapów formularz


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie renowacji posadzek i stopni lastrykowych poziomu parteru klatek schodowych w budynkach przy ul. Toszecka 88-92-96 oraz ul. Sztabu Powstańczego 15 i 5 .

Zapytanie ofertowe lastrico

Formularz Lastriko

Przedmiary Toszecka 88-92-96 oraz sztabu Powstańczego 15 i 5

RODO lastriko


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg
z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33”
na:

wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych
i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi
w budynku
przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach

 

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja
o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji
za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 800.000 zł brutto, polegającą na wykonaniu ocieplenia w systemie kotwienia ścian osłonowych budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej powyżej 3.000 m2.

Celem wykazania spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić załącznik nr 2 oraz przedłożyć referencje potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ponadto zamawiający wymaga złożenia dokumentu autoryzacyjnego stosowania w praktyce przez wykonawcę zaproponowanego systemu ociepleń wystawionego przez producenta.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a) dysponuje osobą zatrudnioną przy bezpośredniej realizacji zamówienia, o minimalnych poniższych kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zadania: 

Kierownik budowy:

 1. osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
 2. osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 3. osoba posiadająca doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych przez cały okres realizacji inwestycji dla przynajmniej jednej roboty o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto polegającej na termomodernizacji budynku wielokondygnacyjnego.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych na podstawie  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dopuszcza odpowiadające im   uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

b) dysponuje, lub w dacie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem niezbędnym
do realizacji zamówienia w postaci: rusztowania, wyciągów przyściennych oraz agregatów prądotwórczych lub przestawnych przyłączy energii elektrycznej z wbudowanym licznikiem;

c) Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – posiadał średnioroczne zatrudnienie (umowa o pracę) w liczbie co najmniej 12 pracowników.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100) wraz z dowodem opłacenia składek;
 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 zł. w okresie nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 1. braku zaległości względem Urzędu Skarbowego i ZUS

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie posiada zaległości
w zapłacie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 1. brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub członkami zarządu Zamawiającego lub członkami komisji przetargowej a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OCENA I PORÓWNANIE OFERT

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych jeżeli w trakcie jej rozpatrywania okaże się, że nie spełnia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Regulaminu przetargów.

 1. KRYTERIA OCENY
  1. Cena                                                      – 75%
  2. Gwarancja                                            – 12%
  3. Termin wykonania zamówienia          – 10%
  4. Termin płatności                                 – 3%
 2. Waga poszczególnych kryteriów określona jest na podstawie Regulaminu organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach, dostępnym na stronie internetowej spółdzielni (www.szobiszowice.pl):

a) kryterium nr 1 – cena brutto: 75%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 75 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Najniższa zaoferowana cena brutto
—————————————————- x 75 % x 100 = …………………..pkt
Cena brutto w badanej ofercie

b) kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 5 lat:

Okres gwarancji na zastosowany materiał i wykonane prace, (w szczególności zielone wykwity na elewacji, spękania tynków, zalania wskutek nieprawidłowego montażu etc.) . Oferta wykonawcy, który nie udzieli gwarancji lub udzieli gwarancji na krótszy niż podstawowy, obowiązkowy 5-letni okres zostanie odrzucona. Gwarancja podstawowa (obowiązkowa) – 5 lat. Punktowany jest okres gwarancji udzielony ponad obowiązkową 5 – letnią gwarancję. Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 12 punktów. Okres gwarancji na wykonane roboty rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego końcowego odbioru robót i jest liczony w pełnych latach.

Liczba punktów:

5 lat – 1 pkt., 6 lat – 2 pkt., 7 lat – 4 pkt., 8 lat – 6 pkt., 9 lat – 8 pkt., 10 lat – 10 pkt., więcej niż 10 lat – 12 pkt.

c) kryterium nr 3 – termin wykonania – 10%

Maksymalna ilość punktów, jakie ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10. Termin wykonania musi zawierać się w okresie: od 1. marzec 2019r. do 31. październik 2019r.

Powyżej 245 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót oferta zostanie odrzucona.

Do 245 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 0 pkt

Do 210 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 1 pkt

Do 200 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 2 pkt

Do 190 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 3 pkt

Do 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 4 pkt

Do 170 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 5 pkt

Do 160 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 6 pkt

Do 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 7 pkt

Do 140 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 8 pkt

Do 130 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 9 pkt

Do 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót – 10 pkt

d) kryterium nr 4 – termin płatności – 3%

Powyżej 30 dni – 3 pkt.

Od 15 do 30 dni – 2 pkt.

Powyżej 7 do 14 dni – 1 pkt.

7 dni – 0 pkt.

Oferty przewidujące termin płatności krótszy niż 7 dni zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów. Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 4 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą w okresie od 1. marzec 2019 r. do 31. październik 2019 r., przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wadium w wysokości 40.000,00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 22.11.2018 r. do godziny 900

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie
o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 22.11.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 22.11.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:

– wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

– instytucja kontrolująca zgłosi w okresie prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy uwagi skutkujące możliwością odebrania całości lub części dofinansowania.

Treść ogłoszenia – ogłoszenie

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 1 – załącznik nr 1 do SIWZ – decyzja – pozwolenie budowlane
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 2 – załącznik nr 1 do SIWZ – uprawnienia projektanta
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 3 – załącznik nr 1 do SIWZ – projekt budowlany – część opisowa
 5. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 4 – załącznik nr 1 do SIWZ – projekt budowlany – część rysunkowa
 6. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 5 – załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowa specyfikacja techniczna
 7. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 6 – załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna systemu ociepleń
 8. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 7 –załącznik nr 1 do SIWZ – przedmiary robót
 9. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 8 – załącznik nr 1 do SIWZ – decyzja RDOŚ – opinia ornitologiczna
 10. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna cz. 9 – załącznik nr 1 do SIWZ – audyt energetyczny
 11. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy
 12. Załączniki do SIWZ od nr 3 do nr 9 – wzory wykazów i oświadczeń – załączniki nr 3-9 do SIWZ – formularze wykazów i oświadczeń
 13. Załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy – załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy

data dodania: 30.10.2018 r.

Odpowiedzi na zapytania oferentów wniesione w dniu 15.11.2018 r.

odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów w sprawie dokumentów przetargowych_16.11.2018 r.

data dodania: 16.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.11.2018 r.

Ogłoszenie wyników z dnia 7.12.2018 r. Wybrano ofertę firmy:

REM BUD Comfort Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

Bolesława Prusa 42

40-619 Katowice

Ogłoszenie wyników postępowania_7.12.2018 r.

informacja o uzyskanej ilości punktów przez oferentów z informacją o odrzuceniu ofert lub wykluczeniu oferentów_7.12.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice ”  w  Gliwicach  zwraca  się

z  prośbą o przedstawienie oferty na :

 Wykonanie robót malarskich w pełnym zakresie  technologicznym klatek schodowych w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 58-62

oraz ul. Batalionu Kosynierów 2.

 1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem zamówienia są roboty malarskie w pełnym zakresie: gładzie gipsowe malowanie ścian stropów, lamperii w technologii tynku mozaikowego, stalowych    balustrad, szaf oraz cokołów, cokolików przyściennych będących elementami klatek schodowych w budynkach  przy ul. Sztabu Powstańczego 58-60-62 oraz w budynku przy ul. Batalionu Kosynierów 2 w Gliwicach. Wykonanie  w/w robót w oparciu o technologię; proponowany proces technologiczny (opis technologii j.n., przedmiar robót).stanowi załącznik nr 1

 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin prac objętych zapytaniem przełom – 4 kwartały 2018r i 1 kwartał 2019r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór określa  załącznik nr 2. dołączony do zapytania ofertowego oraz podpisany załącznik nr 3. (oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dot. RODO.)

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” – Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach, przesłać pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl do dnia 15.11.2018r. do godz. 15.00

Tel. kontaktowy :  728-927-267/262,  techniczny@szobiszowice.pl.

Malarskie formularz

malarskie RODO

załącznik nr 1.Roboty towarzyszące przy remoncie klatki schodowej..

załącznik nr 1. Przedmiar malowanie Batalionu Kosynierów 2-8

załącznik nr 1. Przedmiar malowanie Sztabu Powstańczego 58-62

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

WOLIMPEX, Władysław Wolak  z  Gliwic


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach    przy ul.  Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropów nad piwnicami w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sztabu Powstańczego 1-15

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 102 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 6000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 24.10.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 25.10.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 25.10.2018 r. o godz. 1000

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty oraz określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze
z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie
w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
ze Spółdzielnią.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

Specyfikacja 1-15 (2)

Załącznik

Załączniki komplet

Przedmiar 1-15

Umowa 1-15

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy MILENIUM Ryszard Durczak


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach    przy

ul.  Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie robót malarskich  w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 58-60-62

oraz ul. Batalionu Kosynierów 2 w Gliwicach.

Zainteresowanym przetargiem, Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni od dnia 25.09.2018r za odpłatnością w wysokości 36,90 zł brutto
po przedstawieniu dowodu wpłaty ( na nw. nr rachunku z dopiskiem materiały przetargowe

i numerem NIP  ).

Wadium w wysokości 4000,00 zł , należy wpłacić  na  konto Spółdzielni  SM Szobiszowice

– PKO BP I/O  Gliwice  87 1020 2401 0000 0102 0038 4909  do  dnia  10.10.2018r.

Oferty  w  zaklejonych  i  opisanych  kopertach  należy składać  w  sekretariacie Spółdzielni

w terminie do  11.10.2018r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3

w dniu  11.10.2018r.  o godz. 10:00.

Termin  wykonania  prac  objętych  przetargiem  07.12.2018r

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267 (262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiającego.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie renowacji posadzek i stopni lastrykowych klatek schodowych w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 58-62 oraz ul. Batalionu Kosynierów

Zapytanie lastriko

przedmiar Batalionu Kosynierów 2

przedmiar Sztabu Powstańczego 58-62

lastriko rodo

formularz ofertowy lastriko

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

Firma Sprzątająca „Na3sto” Karolina Chylaszek


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Wymianę zaworów wielofunkcyjnych termostatycznych cyrkulacyjnych MTCV w czterech budynkach należących

do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice.  

Formularz ofertowy zawory cyrkulacyjne

Zapytanie ofertowe zawory cyrkulacyjne

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

Ista Polska Sp. z o.o  z  Gliwic.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Wymianę zaworów termostatycznych przy grzejnikach w lokalach mieszkalnych  w budynku

przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Zapytanie ofertowe zawory termostatyczne

Formularze ofertowe zawory termostatyczne


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na:

„wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów osobowych
w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”
 w Gliwicach”

Termin wykonania prac objętych przetargiem zgodnie z harmonogramem wymiany dźwigów na lata 2018-2022.

Warunki udziału w postępowaniu, harmonogram wymiany dźwigów, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty oraz określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych za odpłatnością w wysokości 100,00 zł netto + VAT w siedzibie Spółdzielni lub pocztą po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

Wadium w wysokości 40.000,00 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 24.09.2018 r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 25.09.2018 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 25.09.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 728927267

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji uzupełniających,
 3. Unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny, w szczególności
  w sytuacji, gdy wynagrodzenie zaproponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu postępowania przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach dostępny na stronie http://szobiszowice.pl/akty-prawne/regulaminy/

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

Progress Technika Dźwigowa S.C  z  Gliwic

Ogłoszenie wyniku przetargu 

na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów osobowych
w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                         Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach

przy ul.  Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie renowacji posadzek i stopni lastrykowych klatek schodowych

w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 58-60-62 oraz ul. Batalionu Kosynierów 2 w Gliwicach

Zainteresowanym przetargiem, Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni od dnia  3.09.2018r

za odpłatnością w wysokości 36,90 zł brutto po przedstawieniu dowodu wpłaty

( na nw. nr rachunku z dopiskiem materiały przetargowe i numerem NIP  ).

Wadium w wysokości 3000,00 zł , należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 12.09.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 13.09.2018r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3  w dniu 13.09.2018r.  

o godz. 10:00.

Termin wykonania prac objętych przetargiem 31.10.2018r

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267 (262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 Przetarg został unieważniony. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 zaprasza do składania ofert na:

remont elementów stalowych balustrad oraz obróbek blacharskich balkonów
w budynku przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.

Zainteresowanym postępowaniem Zamawiający przekaże materiały w siedzibie Spółdzielni
od dnia 08.08.2018 r. lub poprzez stronę internetową www.szobiszowice.pl . Termin wykonania prac objętych przetargiem – nie później niż do dnia 30.04.2019 r. Wadium
w wysokości 2000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 22.08.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 23.08.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 23.08.2018r. o godz. 1000

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

zaproszenie do składania ofert-2018_specyfikacja

Załącznik nr 1 do zapytania_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do zapytania_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania_projekt umowy

data dodania 06.08.2018 r.

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

,,Buni-Pol ” z Gliwic


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Rozbiórkę 3 sztuk schodów zewnętrznych położonych przy budynkach Batalionu Kosynierów 1-7 i Batalionu Kosynierów 2-8. Termin składania ofert do dnia 19.07.2018 r. do godziny 9.00:

zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę schodów

zdjęcie schodów zewnętrznych

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

Usługi  Ogólnobudowlane  Janusz  Brogowski  z  Gliwic.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Demontaż grzejników c.o. na poziomach parterów oraz półpiętrach klatek schodowych, przełożenie instalacji zasilania (poziomy ) wraz z montażem nowych grzejników:

grzejniki zapytanie

grzejniki formularz ofertowy

Termin składania ofert do dnia 18.07.2018 r. do godziny 15.00.

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

Firmy  ,,INSVIT” z Gliwic


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Montaż szlabanu automatycznego na terenie nieruchomości Batalionu Kosynierów 12-18 z dostawą pilotów :

Zapytanie szlaban_2018

Formularz ofertowy_zał.nr1_2018 szlaban

Wzór_Umowa dostawa szlabanu_2018

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

ELEKTRODOM Sp. z o.o. z Zabrza


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE”
na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych i ociepleniem dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Batalionu Kosynierów 1-7

 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, a także określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 40 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 5000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 30.07.2018 r. do godziny 900. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 30.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 30.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego

Załączniki:

ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.1

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.2

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.3

zał nr 1_przedmiar robót_cz.4

zał nr 1_specyfikacja techniczna_cz.5

zał nr 2_formularz ofertowy

zał nr 3 i 4_informacja RODO i oświadczenie RODO

zał nr 5_projekt umowy

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy WOLIMPEX, Władysław Wolak

ogłoszenie wyników

data dodania: 06.08.2018 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” realizuje projekt pt.:

„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1.211.940,25 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

 1. Przeprowadzenie rocznych przeglądów kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Szobiszowice w Gliwicach.

przeglądy kominiarskie zapytanie

przeglądy kominiarskie formularz ofertowy

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

F.H.U  „Olkom” Nowak Aleksander

43-100 Tychy

Piłsudskiego 52/38

     2.  Przeprowadzenie rocznych przeglądów instalacji gazowej i urządzeń odbiorczych  w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie  Mieszkaniową  Szobiszowice  w Gliwicach.

przeglądy gaz zapytanie ofertowe

przeglądy gaz formularz ofertowy

W wyniku złożonej oferty została wybrana oferta firmy:

Gaz-Plus Rafał Kopeć

Ul. Władysława Orkana 10A

47-230 Kędzierzyn Kożle


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elementów stalowych balustrad oraz obróbek blacharskich balkonów w budynku przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.

 

Zainteresowanym przetargiem, Zamawiający przekaże materiały przetargowe za odpłatnością w wysokości 36,90 zł brutto . Materiały dostępne od 4.04.2018r
po przedstawieniu dowodu wpłaty ( na nw. nr rachunku ).

Wadium w wysokości 3000,00 zł , należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 16.04.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 18.04.2018r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3  w dniu 18.04.2018r.  o godz. 10:00.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267 (262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o wyniku postępowania:
Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu niewpłynięcia w wyznaczonym terminie ważnych ofert.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachów oraz stropów nad piwnicami w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 102 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 8000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 23.07.2018r. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 24.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 24.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie
w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

ogłoszenie o przetargu na docieplenie stropów piwnic i stropodachów

SIWZ docieplenie stropów piwnic i stropodachów_SZP_25-33

załącznik nr 1 do SIWZ_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy

załączniki do SIWZ od nr 3 do nr 10

data dodania: 05.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy MILENIUM Ryszard Durczak
ogłoszenie wyników

data dodania: 30.07.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg z zachowaniem zasad konkurencyjności w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33” na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie poziomów c.o. z płukaniem instalacji oraz z zamontowaniem hydraulicznej regulacji podpionowej c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą, lecz nie dłużej niż 62 dni kalendarzowe od daty przekazania terenu robót

Wadium w wysokości 7000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 23.07.2018r. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierającej oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu do zapłaty na pierwsze żądanie Spółdzielni kwoty wadium.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 24.07.2018r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 24.07.2018 r. o godz. 1100

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Określenie warunków istotnych zmian umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej część materiałów przetargowych dostępnych nieodpłatnie
w siedzibie Spółdzielni lub do pobrania poprzez stronę http://szobiszowice.pl/przetargi/

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy wynagrodzenie proponowane przez oferentów przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu przez Zamawiającego.

ogloszenie o przetargu_wymiana poziomów c.o._regulacja_płukanie

SIWZ wymiana poziomów c.o._regulacja_płukanie_SZP_25-33

Załącznik nr 1 do SIWZ_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załączniki do SIWZ od nr 3 do nr 10

data dodania: 06.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników:
Wybrano ofertę firmy Firma Projektowo-Usługowa Mariusz Bilewski

ogłoszenie wyników

data dodania: 30.07.2018 r.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE
O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE Projektu
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji węzła cieplnego, wymiany poziomów i płukania instalacji c.o., regulacji podpionowej c.o. i c.w.u. z systemem zarządzania energią
w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33”

Pełna treść zapytania (SIWZ) w załączeniu (do pobrania):

SIWZ_z_załącznikami

Wadium w wysokości  2 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 09.03.2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3  w terminie do dnia 13.03.2018 r. do godz. 1000 OFERTY złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2018 o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data zamieszczenia 26.02.2018 r.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: A.F.P. s.c. Alina, Florian Piechurscy

ogłoszenie wyników


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

przedstawia zapytanie ofertowe

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)

na wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów oraz stropów nad piwnicami w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Pełna treść zapytania w załączeniu (do pobrania):

zapytanie ofertowe_SIWZ_z załącznikami
Wadium w wysokości  2 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 19.02.2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3  w terminie do dnia 21.02.2018 r. do godz. 1000 OFERTY złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data zamieszczenia 06.02.2018 r.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: Studio Projektowe Adrian Gajda, ul. W. Roździeńskiego 2, 41-946  Piekary Śląskie

Ogłoszenie wyników postępowania


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony w ramach projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE” na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych i ociepleniem dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Batalionu Kosynierów 1-7

Zainteresowanym przetargami Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni lub za pokryciem kosztów przesyłki od dnia 30.10.2017 r.

Kryteria oceny, sposób dokonywania oceny informacja o wagach procentowych określone zostały w oparciu o Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.szobiszowice.pl/akty-prawne/regulaminy/

 • kryterium nr 1 – cena brutto: 70%
  Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
  Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
  Najniższa zaoferowana cena brutto
  —————————————————- x 70 % x 100 = …………………..pkt
  Cena brutto w badanej ofercie
 • kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 1 rok: 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji na wykonane roboty i użyty materiał:
Liczba punktów:
3 lata – 2, 4 lata – 4, 5 lat – 6, 6 lat – 7, 7 lat – 8, 8 lat – 9, 9 lat i więcej – 10 pkt.

 • kryterium nr 3 – Wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej,

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

minimum 0% – maksimum 5% ceny.

Liczba punktów:

0% – 0, 1% – 2, 2% – 4, 3% – 6, 4% – 8, 5% – 10 pkt,

Kaucja gwarancyjna jest to kwota zatrzymywana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej po upływie terminu gwarancji. Z kaucji gwarancyjnej Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej nie jest obowiązkowe. Kaucję ustanawia się procentowo w stosunku do wartości ceny oferty tj. 0% – 5% wartości oferty.

 • kryterium nr 4 – termin wykonania – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 21 dni – 0 pkt.

Do 21 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 1 pkt.

Do 14 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 2 pkt.

Do 12 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 3 pkt.

Do 10 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 4 pkt.

Do 8 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 5 pkt.

 • kryterium nr 5 – termin płatności – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 60 dni – 5 pkt.

Od 46 do 59 dni – 4 pkt.

Od 30 do 45 dni – 3 pkt.

Od 14 do 29 dni – 2 pkt.

Poniżej 14  dni – 1 pkt.

UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.
Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 5 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – 2. połowa 2018 r.

Wadium w wysokości 5000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 19.06.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 09.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 09.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiana umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg nastąpi pod warunkiem zmiany okoliczności lub terminów związanych z rozstrzygnięciem konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w wypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na sfinansowanie części zamówienia, jak również do zmiany terminu rozstrzygnięcia przetargu ze względu na zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Ze względu na zalecenia w zakresie kwalifikowalności wydatków w dniu 14.05.2018 r. Zarząd Spółdzielni dokonał następujących zmian:

zmiany ogłoszenia o przetargu i SIWZ_14.05.2018

Załączniki:

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.1

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.2

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.3

zał nr 1_przedmiar robót_cz.4

zał nr 1_specyfikacja techniczna_cz.5

zał nr 1_decyzja RDOŚ_cz.6

projekt umowy_zał. nr 2 do SIWZ

Informacja o wyniku postępowania:

Przetarg został unieważniony ze względu na nieotrzymanie dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na sfinansowanie części zamówienia oraz ze względu na to, że wynagrodzenie zaproponowane przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

ogłoszenie o wyniku postępowania.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego 17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Zainteresowanym przetargiem Zamawiający przekaże materiały przetargowe od dnia 17.07.2017 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” dostępnym na stronie internetowej www.szobiszowice.pl. Termin wykonania prac objętych przetargiem – do 7.11.2017 r. Oferent startujący w przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 2000 zł na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 31.07.2017r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 01.08.2017r. do godziny 1630.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 02.08.2017r. o godz. – 1100

KRYTERIA OCENY:

 1. Formalne – Złożenie kompletnej oferty zgodnej z SIWZ we wskazanym terminie.
 2. Merytoryczne:
  1. Cena –  60%
  2. Gwarancja –  10%
  3. wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej –  10%
  4. Doświadczenie wykonawcy –  10%
  5. Termin wykonania zamówienia –   5%
  6. Termin płatności –   5%
 • kryterium nr 1 – cena brutto: 60%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Najniższa zaoferowana cena brutto
—————————————————- x 60 % x 100 = …………………..pkt
Cena brutto w badanej ofercie

• kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 1 rok: 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji na wykonane roboty i użyty materiał:
Liczba punktów:
1 rok – 2, 2 lata – 3, 3 lata – 5, 4 lata – 7, 5 lat – 8, 6 lat – 9, 7 lat i więcej – 10 pkt.

 • kryterium nr 3 – Wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej,

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

minimum 0% – maksimum 5% ceny.

Liczba punktów:

0% – 0, 1% – 2, 2% – 4, 3% – 6, 4% – 8, 5% – 10 pkt.,

Kaucja gwarancyjna jest to kwota zatrzymywana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej po upływie terminu gwarancji. Z kaucji gwarancyjnej Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej nie jest obowiązkowe. Kaucję ustanawia się procentowo w stosunku do wartości ceny oferty tj. 0% – 5% wartości oferty.

 • kryterium nr 4 – doświadczenie wykonawcy – 10%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10.

Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą wykazaną referencjami usługę wymiany oświetlenia na energooszczędne w budynku wielorodzinnym zakończoną w okresie nie dłuższym niż przed upływem 3 lat od terminu składania ofert, jednak nie więcej niż 10 pkt.

 • kryterium nr 5 – termin wykonania – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5.

Powyżej 90 dni kalendarzowych – 0 pkt

Do 90 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 1 pkt

Do 80 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 2 pkt

Do 70 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 3 pkt

Do 60 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 4 pkt

Do 50 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 5 pkt

 • kryterium nr 6 – termin płatności – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 35 dni – 5 pkt

Od 30 do 35 dni – 4 pkt

Od 22 do 29 dni – 3 pkt

Od 15 do 21 dni – 2 pkt

Od 7 do 14 dni – 1 pkt
UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.
Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 6 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z członkami Zarządu lub członkami Komisji przetargowej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między tymi osobami
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927266. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

Data zamieszczenia: 17.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
z przeprowadzonym przetargiem dotyczącym:

Wymiany oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Wybrano ofertę firmy :

ELEKTRO-DOM  Sp.zo.o

ul. Ks. J . Londzina 4/2

41-800 Zabrze

Data zamieszczenia : 10.08.2017rZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT 2 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest organizowanego przez Zarząd Województwa

Zaproszenie do składania ofert_azbest

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.08.2017 r., godzina 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266

Data zamieszczenia: 26.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
ze złożonymi ofertami  dotyczącymi:- opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT 2 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest organizowanego przez Zarząd Województwa.

Wybrano ofertę firmy :

ECOEN CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. CENTRALNA 5 , PYRZOWICE

42-625 OŻAROWICE

Data zamieszczenia: 11.09.2017 r.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkaniowym Toszecka 86-96”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs organizowanego przez Zarząd Województwa

Zaproszenie do składania ofert_fotowoltaika

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.08.2017 r., godzina 11.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266

Data zamieszczenia: 26.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
ze złożonymi ofertami  dotyczącymi: – opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkaniowym Toszecka 86-96”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs organizowanego przez Zarząd Województwa

Wybrano ofertę firmy :

Agencja Doradztwa Energetycznego

Dawid Lipko

44-100 Gliwice

ul. Tarnogórska 114E

Data zamieszczenia: 11.09.2017 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267