Ogłoszenia dla mieszkanców


Informacja o nadaniu indywidualnych numerów rachunków bankowych

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat za użytkowanie: lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, dodatkowych pomieszczeń w najmie, dla każdego użytkownika w zasobach Spółdzielni został utworzony w PKO BP S.A., indywidualny numer konta bankowego służący tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za użytkowanie lokali w zasobach SM „Szobiszowice”.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat za użytkowany przez Panią/Pana lokal mieszkalny, lokal użytkowy, garaż, dodatkowe pomieszczenie w najmie na indywidualny numer konta bankowego.

W przypadku posiadania większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni (kolejne mieszkanie,  lokal użytkowy, garaż, dodatkowe pomieszczenie w najmie), nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących kilku lokali. Dla każdego lokalu przypisany został indywidualny numer konta bankowego.

W przypadku dokonywania opłat w formie „zlecenia stałego” użytkownik proszony jest o poinformowanie banku, w którym posiada rachunek bankowy, o zmianie numeru konta bankowego dla wpłat z tytułu opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu, dodatkowego pomieszczenia w najmie.

Nadanie indywidualnych nowych kont dla użytkowników ma na celu zmniejszenie pomyłek w prawidłowości wysyłania opłat za lokal oraz zautomatyzowanie procesu ewidencji opłat. Książeczki opłat z nowym numerem rachunku indywidualnego zostaną zamówione dla tych osób, które zgłoszą takie zapotrzebowanie w siedzibie Spółdzielni.


KASA SPÓŁDZIELNI

Uprzejmie informujemy o alternatywnych sposobach dokonywania opłat za lokale bez ponoszenia dodatkowych kosztów przelewem na numer rachunku bankowego Spółdzielni oraz w następujących placówkach PKO BP w Gliwicach:

·        ul. Dolnych Wałów 11

·        ul. Nowy Świat 9a

·        ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2

·        ul. Spółdzielcza 33b/4b – os. Milenium

·        ul. Żurawia 55/2 – os. Sikornik

·        ul. Przyszowska 44 – Łabędy

·        ul. Reymonta 3 – Sośnica

·        ul. Zwycięstwa 37 – Gliwice

·        ul. Kozielska 25 – Gliwice

·        Agencja nr 1276: ul. Gomułki 1

·        Agencja nr 0941: ul. Stalmacha 8

·        Agencja nr 1220: ul. Centaura 9

·        Agencja nr 1219: ul. Skowrońskiego 26

Opłaty za lokale są również przyjmowane w placówce Poczty Polskiej przy ul. Sztabu Powstańczego 5A

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod nr tel.: 728927260 lub w biurach Spółdzielni.


INFORMACJA W SPRAWIE „LIKWIDACJI” PODZIELNIKÓW

Walne Zgromadzenie Członków

przeciwne likwidacji podzielników po 2016 r.

Temat zmiany systemu rozliczania kosztów energii cieplnej powraca od kilku lat. Podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia złożono kilka wniosków o likwidację podzielników kosztów c.o. w zasobach spółdzielni i przejście do systemu rozliczania opartego na uśrednionej stawce za metr kwadratowy. Również podczas tegorocznych spotkań z mieszkańcami każdej nieruchomości podejmowano dyskusje w tym temacie. Zwolennicy zmiany systemu rozliczania podnoszą fakt, że ogrzewają mieszkania nie tylko swoje, ale również „nadmiernie oszczędnych sąsiadów”, bez podzielników nie będą musieli ciągle oszczędzać i będą mogli tak ogrzewać mieszkania, aby utrzymać komfort cieplny. Przeciwnicy odpierają te zarzuty twierdząc, że jest to możliwe także przy podzielnikach, można przecież temperaturę regulować przy pomocy zaworów termostatycznych. Pytali, dlaczego osoby, które nie lubią zbyt wysokich temperatur w mieszkaniu mają płacić tyle samo co osoby ciepłolubne. Zmiana systemu rozliczania automatycznie spowodowałaby podwyższenie ponoszonych przez nich opłat za c.o. Odzwierciedleniem burzliwej dyskusji w tej sprawie były petycje/ankiety podpisane przez wszystkich mieszkańców budynku przy ul. Sztabu Powstańczego 58-62 na temat likwidacji lub pozostawienia podzielników. W wyniku tego wniosku Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej o zmianę obowiązującego regulaminu ciepła, który dopuszczałby możliwość zmiany sposobu rozliczania zgodnie z wolą większości mieszkańców w danym budynku i w takim wypadku koszty c.o. rozliczane mogą być wg stawki za metr kwadratowy mieszkania. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w tej sprawie w dniu 27.05.2014 r., (Uchwała nr 14/NRN/2014). Istnieje zatem możliwość rozliczania kosztów c.o. wg stawki za metr kwadratowy mieszkania.

 

Decydują mieszkańcy

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach  istnieje możliwość zmiany systemu rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów c.o. na system oparty na uśrednionej stawce za metr kwadratowy. W przypadku, gdy większość użytkowników lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku wyrazi zgodę na zmianę sposobu rozliczania, koszt centralnego ogrzewania będzie rozliczany na poszczególne mieszkania w stosunku do ich powierzchni użytkowej: 

  • W celu rezygnacji z rozliczania z podzielników mieszkańcy budynku muszą przedłożyć w Spółdzielni listę z podpisami większości mieszkańców wnioskujących o zmianę systemu rozliczania c.o. Przejście na nowy system jest możliwe pod warunkiem złożenia wniosku na co najmniej 6 m-cy przed jego rozpoczęciem z uwagi na konieczność wypowiedzenia umowy z firmą rozliczającą koszty c.o. w oparciu o system podzielnikowy. 
  • Pracownicy administracji przeprowadzą weryfikację złożonej listy. 
  • Naliczona zostanie nowa, uśredniona zaliczka na c.o. – na podstawie średnich kosztów dla danego budynku z ubiegłego roku oraz prognozowanego wzrostu kosztów wytworzenia energii cieplnej.
  • Mieszkańcy którzy, ponosili koszty c.o. poniżej średniej muszą liczyć się ze zwiększeniem zaliczki oraz faktycznych kosztów c.o. po ich rozliczeniu na koniec roku. 
  • W przypadku wyrażenia przez większość mieszkańców woli powrotu do rozliczania kosztów ciepła w oparciu o podzielniki c.o., procedura jest podobna tzn. należy przedłożyć listę z podpisami większości mieszkańców .

Podstawowym system rozliczania kosztów ciepła nadal pozostają podzielniki.

Równie burzliwa dyskusja miała miejsce podczas tegorocznego Walnego Zebrania. Członkowie odrzucili pomysł, żeby po 2016 r. zrezygnować z podzielników, tym bardziej, że obowiązujące unormowania regulaminu ciepła dają możliwość wyboru mieszkańcom poszczególnych budynków sposobu rozliczania kosztów c.o. Podsumowując:

1. Nadal głównym systemem rozliczania kosztów zmiennych c.o. są podzielniki.

2. Sami mieszkańcy poszczególnych budynków mają możliwość zmiany tego systemu.

3. W 2016 r. Zarząd przygotuje się do wymiany istniejących podzielników na podzielniki z możliwością ich radiowego      odczytu od 2017 r.

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267