Formularze

FORMULARZE

I. Dział członkowski i sekretariat

Ia. Poradnik po zakupie mieszkania

II. Dział techniczny i administracja

III. Dział rozliczeń z mieszkańcami

Poniżej znajdą Państwo :

I. Wzory wniosków i formularzy związane z członkostwem w Spółdzielni oraz posiadanym prawem do lokalu:

Prosimy o wypełnienie deklaracji w przypadku ubiegania się o członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”  – podstawa prawna art.16§1 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (DZ.U.2003.188.1848 z późn.zm.)

Prosimy o wypełnienie formularza w przypadku sprzedaży, zamiany, darowizny, lub zgonu członka oraz ubiegania się o zwrot kwoty uiszczonej tytułem udziału członkowskiego na wskazany rachunek bankowy – podstawa prawna § 47 ust.2 Statutu Spółdzielni.

Prosimy o wypełnienie formularza w celu jego przedłożenia do kancelarii notarialnej i sporządzenia umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany mieszkania.

 • Wniosek o przeniesienie prawa odrębnej własności

  Prosimy o wypełnienie wniosku w przypadku przekształcenia:
  – spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  – spółdzielczego własnościowego prawa do garażu,
  w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub ułamkowego udziału we współwłasność garażu – podstawa prawna art. 12 i art. 1714 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U.2003.119.1116 z późn.zm.).

Prosimy o wypełnienie formularza w przypadku śmierci członka rodziny, który posiadał członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” – podstawa prawna § 46 ust.1 pkt 4 Statutu Spółdzielni.

Prosimy o wypełnienie formularza w celu ustalenia kto nabywa prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz kogo spadkobiercy wyznaczają jako pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonaniem tego prawa. W przypadku niedotrzymania rocznego terminu do złożenia oświadczenia na wniosek Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela, a kosztami sądowymi zostaną obciążeni spadkobiercy – podstawa prawna art. 179 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U.2003.119.1116 z późn.zm.) w zw. z art.922§1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (DZ.U.2014,poz.121)

Prosimy o wypełnienie oświadczenia w sprawie zadeklarowania, któremu małżonkowi zostanie przypisane lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po orzeczeniu przez sąd rozwodu albo przedstawienia dowodu wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa – podstawa prawna art. 13 § 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U.2003.119.1116).

Prosimy o wypełnienie formularza w przypadku zmian osobowych w lokalu – zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące lub wymeldowania.

Prosimy o wypełnienie formularza w przypadku zmian osobowych w lokalu – wymeldowania i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. UM_wniosek o wymeldowanie

Prosimy o wypełnienie karty alarmowej w celu ułatwienia kontaktu pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” z osobą przez Państwa upoważnioną w przypadku awarii podczas Waszej nieobecności.

Powrót na początek strony

II. Wzory wniosków i formularzy związane ze sprawami technicznymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

Prosimy o wypełnienie wniosku w przypadku zwrócenia się do Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” o zgodę na wymianę grzejnika w Państwa lokalu mieszkalnym, wskazując konkretne pomieszczenie, w którym będzie wymieniony grzejnik. Uwaga! Zgoda podczas sezonu grzewczego jest wydawana tylko
w przypadku użycia metody zamrażania rur (jeśli warunki techniczne na to pozwalają). W innych przypadkach zgoda wydawana jest po zakończeniu sezonu grzewczego.

Niniejszy protokół służy do zgłaszania wyłącznie remontów, wymienionych
w nagłówku. Przez remont ogólny mieszkania rozumie się wymianę posadzek, malowanie ścian i sufitów, kafelkowanie. W przypadku prac polegających na ingerencji w części wspólnej instalacji i budynku, w szczególności takie jak: prace na instalacji gazowej, centralnego ogrzewania lub wyburzenia/przeniesienia ścian, należy wystąpić do Spółdzielni z indywidualnym wnioskiem o zgodę na wykonanie remontu ze szczegółowym opisem planowanych prac.

Wniosek prosimy wypełnić w wypadku, gdy ktoś z Państwa wyraża chęć najmu pomieszczenia wspólnego (np. pozsypowego). Regulamin dotyczący zasad najmu i użytkowania pomieszczeń wspólnych znajduje się tutaj.

Wniosek prosimy wypełnić w wypadku wyrażacie Państwo chęć zmiany lub odłączenia pakietu telewizyjnego.

Prosimy o wykorzystanie tego formularza wyłącznie na potrzeby zgłoszenia awarii oraz usterek. Szczegółowy opis usterki pomoże Służbom Spółdzielni szybciej usunąć usterkę/awarie.

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku potrzeby uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w którym posiadamy jest dany lokal.

 

Powrót na początek strony 

III. Wzory wniosków i formularzy związane z opłatami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości

Prosimy o wypełnienie deklaracji w przypadku chęci posiadania dostępu do elektronicznej wersji kartoteki.

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku chęci zmniejszenia zaliczki na pokrycie kosztów CO (w przypadku niedopłaty należy uiścić całość w terminie określonym w regulaminie).

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku chęci zmniejszenia zaliczki na pokrycie kosztów zimnej i ciepłej wody (w przypadku niedopłaty należy uiścić całość w terminie określonym w regulaminie).

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku gdy Państwa lokal nie jest zamieszkiwany.

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku chęci otrzymania zwrotu z tytułu rozliczenia mediów (wniosek rozpatrywany pozytywnie wyłącznie w sytuacji braku zadłużenia).

Wniosek prosimy wypełnić w przypadku posiadania lub nieposiadania psa.

Powrót na początek strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267