2018-01-12, informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.01.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.01.2018 r.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • Uchwała nr 1/2018

w sprawie zmiany Statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

(za: 40; przeciw: 9; wstrzymało się: 1)

 • Uchwała nr 2/2018

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019

(za: 43; przeciw: 4; wstrzymało się: 4)


 

2018-01-08, Budżet obywatelski 2018

Uwaga! W 2018 roku terminy naboru wniosków do budżetu obywatelskiego zostały znacznie przyspieszone i skrócone. Wnioski można składać od 15 do 25 stycznia 2018 r., dlatego zachęcamy wszystkich aktywnych, społeczników i osoby, którym zależy na swoim otoczeniu do kontaktu ze Spółdzielnią pod numerem 728927266. Razem możemy zdziałać więcej.


 

2018-01-08, Podwyżka opłat za wywóz śmieci

Podwyżka opłat za wywóz śmieci od dnia 01.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na grudniowej sesji Rady Miasta Gliwice, radni podjęli uchwałę w sprawie podwyżki od dnia 01.04.2018 r. stawek opłat za wywóz odpadów. Podwyżka wynosi około 20% w przypadku segregowania odpadów i aż 150% w razie odbioru odpadów, które nie zostały  posegregowane, dlatego przypominamy o obowiązku sortowania śmieci w naszych zasobach:

http://szobiszowice.pl/wp-content/uploads/segregacja-%C5%9Bmieci-skan-uloyki.jpg

segregacja śmieci - ulotka

Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest zmienić przyzwyczajenia, jednak obecnie za brak segregacji, opłaty za wywóz odpadów zdają się być swoistą karą, za którą zapłacą wszyscy mieszkańcy, dlatego gorąco zachęcamy do sortowania śmieci w mieszkaniach. W ten sposób możemy pokazać, że zależy nam na ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jednocześnie przypominamy, że dla firmy odbierającej, ze względu na posiadany sprzęt, znacznie łatwiej jest rozdzielić plastiki, papier i szkło (które faktycznie odbierane są razem, co nie zaprzecza idei segregacji) od odpadów biodegradowalnych i zmieszanych. Przecież zarówno plastik, papier, metal jak i szkło mogą zostać ponownie wykorzystane, w przeciwieństwie do pozostałych odpadów. Poniżej przedstawiamy nowe stawki.

Z całym artykułem można zapoznać się na stronie:

https://gliwice.eu/de/node/30272


 

2018-01-05, Podwyżka cen ciepła przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Podwyżka cen ciepła przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadziło do stosowania od dnia 01.01.2018 r. nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.46.(6). 2017.240.XV.MMi1 z dnia 15 grudnia 2017r. Nowa taryfa dostępna jest na stronie:

http://www.pec.gliwice.pl/aktualnosci/informujemy-ze-od-01012018-r-nastepuje-zmiana-taryfy-dla-ciepla

Średnio ceny ciepła wzrosły o około 5% w stosunku do poprzednich cen. Zaliczki ustalone w indywidualnych rozliczeniach kosztów c.o. nie ulegają zmianie, a Spółdzielnia nie przewiduje ich podniesienia w najbliższym czasie. Niemniej jednak przypominamy, że na indywidualny wniosek każdego z mieszkańców zaliczka ta może zostać ustalona na poziomie wyższym, co może zapobiec wystąpieniu niedopłaty przy rozliczeniu kosztów ciepła w 2018 r.

Informacja dla mieszkańców o podwyżce cieopła przez PEC_2018

wyciag_z_taryfy_od_01.01.2018_r


 

2017-12-20, Życzenia Świąteczne

2017-12-18, Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym Spółdzielni


Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym Spółdzielni.


 

2017-12-15, Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”, działając na podstawie § 94 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni, zwołuje w dniu 02.01.2018r. o godz. 16.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 88367. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 18.12.2017r.

Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy członków oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności przed wejściem na salę obrad, w tym celu prosimy o zabranie dowodów osobistych, umożliwią sprawną identyfikację. Mandaty wydawane będą po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.


Data publikacji: 11.12.2017r.

2017-12-15, Spotkanie z mieszkańcami budynku Sztabu Powstańczego 25-33

Szanowni Mieszkańcy budynku Sztabu Powstańczego 25-33,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” zaprasza mieszkańców budynku Sztabu Powstańczego 25-33 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.12.2017 r. (wtorek), w godzinach 1600-1700 w biurze Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3.

Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji w sprawie termomodernizacji budynku czyli realizacji projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33”, w związku z pozytywną oceną wniosku złożonego przez Spółdzielnię do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

2017-12-12, Ostatnie terminy wymiany wodomierzy .

Ostatnie terminy wymiany wodomierzy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Szobiszowice informuje że w dniach 16.12.2017r oraz 18.12.2017r.
przeprowadzone zostaną uzupełniające wymiany wodomierzy , w lokalach mieszkalnych
nie udostępnionych we wcześniejszych terminach .
Adres Data wymiany Godzina wymiany
Toszecka 86 16.12.2017 10.00 – 11.30
Toszecka 88 16.12.2017 11.30 – 12.30
Toszecka 92 16.12.2017 10.00 – 11.30
Toszecka 94 16.12.2017 11.30 – 12.30
Toszecka 96 16.12.2017 12.00 – 13.30
Sokoła 4 16.12.2017 10.30 – 12.00
Sztabu Powstańczego 5,11 18.12.2017 18.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 17 18.12.2017 15.00 – 16.00
Sztabu Powstańczego 21,23 18.12.2017 16.00 – 18.00
Sztabu Powstanczego 25,27 18.12.2017 15.00 – 17.00
Sztabu Powstańczego 29,31 18.12.2017 17.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 33 18.12.2017 18.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 16 18.12.2017 15.00 – 16.00
Sztabu Powstańczego 18,20 18.12.2017 16.00 – 17.00
Sztabu Powstańczego 58 18.12.2017 17.00 – 18.00
Batalionu Kosynierów 2 18.12.2017 15.00 – 15.45
Batalionu Kosynierów 4,6 18.12.2017 15.45 – 17.30
Batalionu Kosynierów 8 18.12.2017 15.00 – 16.30
Batalionu Kosynierów 12 18.12.2017 16.30 – 17.30
Batalionu Kosynierów 1,3 18.12.2017 17.30 – 18.15
Batalionu Kosynierów 5,7 18.12.2017 18.15 – 19.00

Prosimy  mieszkańców  o udostępnienie lokali mieszkalnych  w powyższych terminach  oraz umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy  tj. odsunięcie  przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas wymiany .

SM Szobiszowice   728-927-260/262  w godzinach 7.00-15.00 pn-czw. oraz 7.00-13.00 pt.


 

2017-11-24, Ostatni termin kontroli kominiarskiej

Ostatni termin

Spółdzielnia Mieszkaniowa Szobiszowice informuje że w sobotę 25.11.2017r  przeprowadzona zostanie dodatkowa uzupełniająca  kontrola przewodów wentylacyjnych dla osób które nie udostępniły lokali mieszkalnych w poprzednich terminach.

Adres Data Godzina
Toszecka 86-96 25.11.2017 8.00 –  9.00
Sokola 4 25.11.2017 8.00 –  9.00
Batalionu Kosynierów     1 – 7 25.11.2017 8.30 –  9.30
Batalionu Kosynierów     2 – 8 25.11.2017 8.30 –  9.30
Batalionu Kosynierów  12 – 18 25.11.2017 8.30 –  9.30
Sztabu Powstańczego     1 – 15 25.11.2017 9.00 – 11.00
Sztabu Powstańczego  17 – 23 25.11.2017 9.00 – 11.00
Sztabu Powstańczego  25 – 33 25.11.2017 9.00 – 11.00

Prosimy wszystkich mieszkańców lokali, w których nie została przeprowadzona kontrola o udostępnienie lokali mieszkalnych w powyższych terminach w celu przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego .

 SM Szobiszowice   728-927-260 w godzinach 7.00-15.00 pn-czw. oraz 7.00-13.00 pt.


 

« Starsze wpisy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267