2019-03-14, Spotkanie z mieszkańcami budynku Sztabu Powstańczego 58-62

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni zaprasza Mieszkańców budynku Sztabu Powstańczego 58-62 w dniu 19.03.2019 r., o godz. 1600-1700 na spotkanie. Spotkanie odbędzie się w sali posiedzeń w lokalu przy ul. Sztabu Powstańczego 3. Będzie to okazja do poruszenia tematów związanych z Państwa nieruchomością oraz do przekazania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni uwag na temat pracy i funkcjonowania Spółdzielni. Na spotkania zaproszeni są wszyscy Mieszkańcy, a nie wyłącznie członkowie Spółdzielni.


 

2019-01-10, Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym Spółdzielni

Biuletyn Informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE 

Styczeń 2019


 

2018-06-20, Fundusze Europejskie – Fundusz Spójności

 


 

2018-06-15, Zapraszamy mieszkańców na spotkania

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni zaprasza Mieszkańców budynku Sztabu Powstańczego 16-20 w dniu 27.11.2018 r., o godz. 1545-1645 na spotkanie. Spotkanie odbędzie się w sali posiedzeń w lokalu przy ul. Sztabu Powstańczego 3. Będzie to okazja do poruszenia tematów związanych z Państwa nieruchomością oraz do przekazania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni uwag na temat pracy i funkcjonowania Spółdzielni. Na spotkania zaproszeni są wszyscy Mieszkańcy, a nie wyłącznie członkowie Spółdzielni.


 

2018-06-05, Ostatni bezpłatny termin wymiany podzielników

WYMIANA I ODCZYT PODZIELNIKÓW

UWAGA! Ostatnia szansa na bezpłatną wymianę i odczyt podzielników!

Informujemy o ostatnim bezpłatnym terminie odczytu i wymiany podzielników.

Prosimy lokatorów, którzy nie mogli udostępnić lokali mieszkalnych  w pierwszych dwóch terminach o udostępnienie lokali w dniu 19.06.2018r. w godz 15.00-19.00  pracownikom firmy ISTA celem odczytu i wymiany podzielników.

Prosimy o obecność w lokalach w tych godzinach.

 


 

2018-05-25, KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

Czytaj dalej »

2018-05-22, Nowa taryfa za wodę i ścieki od 25.05.2018 r.

Nowa taryfa za wodę i ścieki od 25.05.2018 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” informuje, o zmianie taryfy za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 pkt. 5 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858) od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 24 maja 2019 r. na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poniżej wyszczególnione zostały także pozostałe zaplanowane zmiany taryfy.

 • Cena brutto [zł/m3] w okresie od 25.05.2018 r. do 24.05.2019 r. – 12,09 zł
 • Cena brutto [zł/m3] w okresie od 25.05.2019 r. do 24.05.2020 r. – 12,35 zł
 • Cena brutto [zł/m3] w okresie od 25.05.2020 r. do 24.05.2021 r. – 12,65 zł.

 

2018-05-18, Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 05.06.2018 r.

Informujemy, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i pozostałe dokumenty dotyczące posiedzenia Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 21.05.2018r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni. Ponadto w/w dokumenty dostępne będą dla Członków Spółdzielni poprzez platformę www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznanie się z dokumentami, a osoby, które jeszcze tego nie zrobiły do założenia konta na platformie e-kartoteka w celu sprawnego procedowania podczas obrad.

 


 

2018-05-15, Zmiana terminu wymiany podzielników!

WYMIANA I ODCZYT PODZIELNIKÓW

UWAGA!!!

Zmianie ulegają terminy wymiany PODZIELNIKÓWPrzewidywany nowy termin to następujące dni: od 25.05.2018 r. (piątek) – do 30.05.2018 r. (środa). O dokładnym terminie wymiany w Państwa budynku poinformujemy niezwłocznie poprzez ogłoszenia na klatkach.

Za wynikłe utrudnienia najmocniej przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szczegółowe informacje pod nr 728927262

 

NOWE TERMINY WYMIANY I ODCZYTU PODZIELNIKÓW

 
Dzień godziny Adres nieruchomości
od-do
25.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 17-23 (bez odczytu )
25.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 25,27,29,31,33
28.05.2018. 15.00-19.30. Batalionu Kosynierów 1,3,5,7
28.05.2018. 15.00-19.30. Batalionu Kosynierów 2,4,6,8
28.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 16-20
28.05.2018. 15.00-19.30. Sokoła 4
29.05.2018. 15.00-19.30. Sztabu Powstańczego 1-15
30.05.2018. 15.00-19.30. Toszecka 86,88,90,92,94,96

 

2018-05-11, ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”, działając na podstawie par. 94 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 5 czerwca 2018r. o godz. 16.30.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SZOBISZOWICE”

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017r.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Gliwice nieruchomości Spółdzielni, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 2015, obręb Szobiszowice.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółdzielni.
 16. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2013-2016.
 17. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do komisji wniosków.
 18. Zamknięcie obraz Walnego Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 88367. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania łącznie ze sprawozdaniem finansowym zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 21.05.2018r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni. Ponadto w/w dokumenty dostępne będą dla Członków Spółdzielni poprzez platformę www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu.

Osoby uczestniczące się w Walnym Zgromadzeniu, w tym członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy członków oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności przed wejściem na salę obrad, w tym celu prosimy o zabranie dowodów osobistych, które umożliwią sprawną identyfikację. Mandaty wydawane będą po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


« Starsze wpisy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267